Noslēdzies Erasmus+ projekts “LJK starptautisko sadarbības tīklu paplašināšana un kompetenču pilnveide” GROWING4SEA

10.06.2022.

Erasmus+ Projekts 2019-1-LV01-KA102-060212

Noslēdzies Erasmus+ projekts “LJK starptautisko sadarbības tīklu paplašināšana un kompetenču pilnveide” (Growing international cooperation networks and competences of LMC), GROWING4SEA, kas bija vērsts uz koledžas vidējās profesionālās izglītības programmas "Jūras transports – mehāniķis" audzēkņu praktisko apmācību kuģu un laivu remontdarbu un tehniskās apkopes uzņēmumos Grankanārija salā (Spānijā), kā arī programmu "Jūras transports – mehāniķis“ un "Jūras transports – kuģu vadītājs" audzēkņu praktisko apmācību Kiprā. 
Projekta ietvaros LJK nodrošināja 6 personāla apmācības mobilitātes Grieķijā, Spānijā un Kiprā.
 
 
VIDĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AUDZĒKŅU AKTIVITĀTES
Kopumā īstenotas 16 audzēkņu prakses mobilitātes, no kurām 8 uz Spāniju un 8 uz Kipru. 
 
SPĀNIJA, KANĀRIJU SALAS
Īstenotas 3 nedēļu ilgas 8 audzēkņu prakses mobilitātes divās plūsmās uz Spāniju, Grankanāriju, kur partneris INTERMOBEX - International Mobility Experience organizēja praksi kuģu/laivu remonta uzņēmumos un kuģu būvētavās - RODRITOL SL, JACKBE CANARIAS SL un TALLERES FARO (Cristobal Alamo Mirabal SL).

Praktikantu uzdevumi ietvēra: dzinēja rezerves daļu izgatavošanu, izmantojot metālapstrādes iekārtas; dzinēja vadības ierīču, dzenskrūves vārpstas un dzenskrūves uzstādīšanu; dzinēju, elektromotoru, sūkņu, vinču un citu mehānisko un elektrisko iekārtu remontu un apkopi; elektroenerģijas, apsildes, ventilācijas, dzesēšanas, ūdens un kanalizācijas sistēmu apkopi; dzinēju un citu iekārtu darbības uzraudzību un testēšanu, lai varētu konstatēt darbības traucējumus un to cēloņus; vispārēju kuģu tehniskās apkopes un remonta darbu veikšanu.
Papildus praksei uzņēmumos, mobilitātes laikā jauniešiem tika organizēta vizīte Center for Maritime Studies of the Atlantic (Atlantijas okeāna pētījumu centru) (www.stier.es), kas ir profesionālās izglītības centrs, kas nodrošina PIA jūrniecības nozarē. Dalībnieki apmeklēja mācību centru, iepazinās ar tā izglītības programmu piedāvājumu, vēroja centra audzēkņu praktiskās apmācības un tikās ar vietējiem studentiem un praktikantiem.

KIPRA
Īstenotas 3 nedēļu ilgas 8 audzēkņu prakses mobilitātes uz Kipru, kur partneris SHIPCON LIMASSOL LIMITED (ShipCon) organizēja praksi – RELAX CRUISES Ltd. 
Praktikanti izgāja praksi uz nelieliem kuģiem (tūrisma katamarāniem/prāmjiem), kas veica izbraukumus jūrā no Limasolas ostas uz dažādām apskates vietām Kiprā. Audzēkņi, kuri apgūst kuģu vadīšanu, darbojās uz kuģa tiltiņa, bet tie, kuri apgūst kuģu mehāniķa profesiju, strādāja kuģa mašīntelpā.
Praktikantu uzdevumi ietvēra:

- kuģu mehāniķiem - iepazīšanos ar kuģa uzbūvi un tā informāciju, drošības ierīču pielietošanu, asistēšanu pie kuģa mašīnu, mehānismu un sistēmu tehniskās ekspluatācijas; tehnisko apkalpošanu un remonta darbu veikšanu, kuģa tīrīšanu, stāvēšanu mašīntelpas sardzē, asistēšanu pie pasažieru uzņemšanas/nokāpšanas operācijām, degvielas uzpildi, u.c.;
- kuģu stūrmaņiem - iepazīšanos ar kuģa uzbūvi un tā informāciju, stūrēšanu, manevrēšanu, navigācijas sardzes pildīšanu, drošības ierīču pielietošanu, vilkšanu un noenkurošanos, pietauvošanos, kuģa tīrīšanu, asistēšanu kuģa pārgājiena un vadīšanas veikšanā, radiosakaru un tehnisko ierīču ekspluatācijas nodrošināšanā, asistēšanu pie pasažieru uzņemšanas/nokāpšanas operācijām.
- Darbus sausā peldošā dokā.

Aktivitāšu mērķis
Audzēkņu prakses mobilitātes mērķis bija dalībniekiem iemācīties praktiski pielietot skolā iegūtās teorētiskās zināšanas, izprast savas izvēlētās profesijas būtību, uzlabot svešvalodas un komunikācijas prasmes, iepazīt atšķirīgu kultūru un vidi, iegūt plašāku redzesloku. Audzēkņiem bija jāievēro visas jūrnieku darba aizsardzības, labas darba prakses, vides aizsardzības un saistošo nacionālo (Spānijas un Kipras) un starptautisko normatīvo aktu prasības. Projekts palīdzēja jauniešiem iziet izglītības programmā paredzēto praksi uzņēmumos uz kuģiem un kuģu apkalpojošos uzņēmumos Spānijā un Kiprā.
 
PERSONĀLA MOBILITĀTES
LJK īstenoja 6 personāla mobilitātes. Uz katru partnervalsti devas pa 2 dalībniekiem darba vērošanas vizītēs uzņēmumos un pieredzes apmaiņā PIA iestādēs.
 
GRIEĶIJA
Īstenotas 2 mobilitātes uz Grieķiju, kur partneris ΑΙΝΤΕΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ ΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (IDEC S.A.) organizēja 5 dienu mācības 2 LJK personāla pārstāvjiem. Vienam - mācības darba vērošanas veidā Kipras ostas pilsētas Pirejas jūrniecības uzņēmumos, bet otram - vizītes LJK līdzīga profila PIA iestādēs. Kuģniecība ir galvenais Grieķijas ekonomiskās darbības elements. Attīstīta gan kravu pārvadājumu kuģniecība izvietojuma dēļ, gan arī pasažieru pārvadājumu un tūrisma kuģniecība, jo Grieķijai pieder 227 apdzīvotas salas. Pireja, kuru apmeklēja, ir trešā lielākā pilsēta un lielākā Grieķijas osta. Tā kā sadarbība ar Grieķiju LJK vēl nav bijusi, tad LJK mobilitātē nosūtīja starptautisko sakaru veidošanā iesaistītos administratīvā personāla pārstāvjus, kuri specializējušies ārējos sakaros. Papildus LJK pārstāvjiem IDEC S.A. organizēja apmācības par tēmu "Eiropas projektu vadība - Eiropas identitātes veidošana izglītības un apmācību iestādēs”, kas ļāva padziļināt zināšanas minētajā tēmā un bija noderīgi LJK starptautisko sakaru un projektu veidošanā iesaistītā personāla profesionālajai pilnveidei.

SPĀNIJA – KANĀRIJU SALAS
Īstenotas 2 mobilitātes uz Spāniju, Grankanāriju, kur partneris INTERMOBEX - International Mobility Experience (Chiara Crisci) organizēja 5 dienu mācības 2 LJK personāla pārstāvjiem. Viens dalībnieks devas darba vērošanas uzdevumā uz kuģu būvētavām un remontu uzņēmumiem un vizītē prāmju pārvadājumu uzņēmumos - Fred Olsen Express un Navieras Armas, kas ir galvenie starpsalu pasažieru pārvadājumu nodrošinātāji Kanāriju salās. Otram dalībniekam organizēta vizīte PIA iestādē – Laspalmasas de Grankanārijas Jūrniecības un Zvejniecības profesionālajā apmācību institūtā (Maritime-Fishing Professional Training Institute of Las Palmas de G.C.). Mācību institūts piedāvā jūrniecības un zvejniecības apmācības un profesionālos kursus. Plānots arī Kanāriju salu Navigācijas un Jūrniecības drošības skolas apmeklējums (Canary School of Navigation and Maritime Safety). Tika organizēta dalība skolas izglītojamo praktiskajās nodarbībās. Abi mobilitātes dalībnieki apmeklēja Atlantijas okeāna pētījumu centru, kas nodrošina PIA jūrniecības nozarē, un devas vizītā uz Laspalmasas ostu. 

KIPRA
Īstenotas 2 mobilitātes uz Kipru, Limasolu, kur partneris SHIPCON LIMASSOL LIMITED (ShipCon) organizēja 5 dienu mācības 2 LJK personāla pārstāvjiem. Kipra ir trešais lielākais jūrniecības centrs pasaulē aiz Singapūras un Hamburgas un no Kipras ofisiem tiek kontrolētas vairāk nekā 30% no visas pasaules flotēm. Limasolā atrodas vairāk nekā 150 dažādu kuģniecības uzņēmumu. 

Aktivitāšu mērķis
Dalībniekiem, kuri veica darba vērošanu un pieredzes apmaiņu uzņēmumos, mobilitātes mērķis, gaidāmie rezultāti un ieguvumi bija profesionālo un nozares zināšanu atsvaidzināšana un pilnveide, mūsdienu darba devēju prasību izzināšana, jaunāko darba vidē lietoto tehnoloģiju iepazīšana un prakses vietu meklēšana. Savukārt, dalībniekiem, kuri veica darba vērošanu un pieredzes apmaiņu ārvalstu profesionālās izglītības un apmācības iestādēs (PIA), galvenie mobilitātes mērķi, gaidāmie rezultāti un ieguvumi bija nodibināt sadarbību ar apmeklētajām PIA iestādēm, vērot to darbību, pieejas, metodes, mācību līdzekļus, apmainīties ar labāko praksi un pieredzi, tiekoties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem, un pārrunāt iespējām veidot kopīgus sadarbības projektus nākotnē.
 
 
Projekta Nr.: 2019-1-LV01-KA102-060212
Īstenošanas periods: 15.08.2019. – 14.05.2022.
Projekta partneri:  
Liepājas Jūrniecības koledža (Latvija, Liepāja, projekta iesniedzējs, www.ljk.lv)
INTERMOBEX (Spānija, Grankanārija, Kanāriju salas, www.intermobex.com)
SHIPCON LIMASSOL LIMITED (Kipra, Limasola, www.shipcon.eu.com)
AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA (Grieķija, Pireja, www.idec.gr)
Intermobex, Shipcon Limassol Limited un Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia ir starptautiskas organizācijas, kas darbojas kā starpnieki prakses vietu, izmitināšanas jautājumu, transporta, dažāda veida apmācību kursu, kultūras pasākumu un dažādu citu nepieciešamo aktivitāšu organizēšanā un kārtošanā apmaiņas programmu projektu ietvaros.
Mērķa auditorija: LJK profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi un personāls
Projekta apgūtais finansējums: 62 540 EUR.
 
Ziņas:
 
 1. Projekta apraksts http://old.ljk.lv/aktualie/growing4sea;
 2. Topošie kuģu mehāniķi atgriezušies no Erasmus+ prakses Kanāriju salās, http://old.ljk.lv/aktualitates/toposie-kugu-mehaniki-atgriezusies-no-erasmus-prakses-kanariju-salas;
 3. Apspriež sadarbības iespējas un gūst pieredzi Kanāriju salās, http://old.ljk.lv/aktualitates/apspriez-sadarbibas-iespejas-un-gust-pieredzi-kanariju-salas;
 4. Erasmus+ personāla apmācības Grieķijā, http://old.ljk.lv/aktualitates/erasmus-personala-apmacibas-griekija
 5. Jūrskolas topošie kuģu mehāniķi atgriezušies no prakses Spānijā, https://ljk.lv/par-koledzu/aktualitates/jurskolas-toposie-kugu-mehaniki-atgriezusies-no-prakses-spanija;
 6. Jūrskolas audzēkņi atgriezušies no Erasmus+ prakses Kiprā, https://ljk.lv/par-koledzu/aktualitates/jurskolas-audzekni-atgriezusies-no-erasmus-prakses-kipra;

LJK sociālajos tīklos: 
Facebook, Instagram:
 1. https://fb.watch/dwpTRcEeWl/ ;
 2. https://www.facebook.com/shipcon.eu/photos/a.1650137208636327/3108393649477335 ;
 3. https://www.facebook.com/ljk.lv/videos/1610150256021109 ;
 4. https://fb.watch/dwpY6Rg-7_/ ;
 5. https://www.facebook.com/ljk.lv/photos/pcb.2996187940654426/2996127720660448/ ;

Partneru publikācijas:
 1. https://www.youtube.com/watch?v=uZpzwTPw4Ro ;
 2. https://fb.watch/dwp8OVrIvD/ ;
 3. https://www.facebook.com/shipcon.eu/photos/a.1650137208636327/3108393649477335/ .
 4. https://www.facebook.com/intermobexagency/photos/pcb.3250661971813705/3250661798480389/ ;
 5. https://www.instagram.com/p/B_R1UPqlB5r/?utm_source=ig_web_copy_link ;
 6. https://www.instagram.com/p/B9Clf6MoYi8/?utm_source=ig_web_copy_link ;
 7. https://www.instagram.com/p/B8dy6N-ox76/?utm_source=ig_web_copy_link ;
 8. https://www.facebook.com/intermobexagency/photos/2606697926210116 ;
 9. https://www.facebook.com/intermobexagency/photos/2594697507410158 ;
 10. https://www.instagram.com/stories/highlights/18098698063012000/ ;
 11. https://www.instagram.com/p/B57fb5FoNoO/?utm_source=ig_web_copy_link ;
 12. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2535794553300454&type=3 .

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30