Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras "Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledžas" maksas pakalpojumu cenrādis 2023./2024. akadēmiskajā gadā
1. Dienesta viesnīcas pakalpojumi (īres maksa)
      PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1.1. izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā1 viena vieta mēnesī 0 42,00
1.2. izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā1 viena vieta mēnesī 0 62,00
1.3. citām personām6      
1.3.1. citām personām par vienu vietu diennaktī viena vieta diennaktī 0 12,50
1.3.2. citām personām par vienu vietu mēnesī viena vieta mēnesī 0 150,00
2. Kancelejas pakalpojumi      
2.1. kopēšana (A4 formāts) (izglītojamiem) viena lapa 0 0,15
2.1.1. kopēšana (A4, A3 formāts-krāsains) (izglītojamiem) viena lapa 0 0,25
2.1.2. kopēšana (A3 formāts) (izglītojamiem) viena lapa 0 0,20
2.1.3. lapas drukāšana (izglītojamiem) viena lapa 0 0,20
2.1.4. lapas drukāšana-krāsaina (izglītojamiem) viena lapa 0 0,30
2.2. arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana6
2.2.1. arhīva dokumentu izsniegšana divu nedēļu laikā viens komplekts 0 10,91
2.2.2. diploma pielikuma dublikāta sagatavošana latviešu un angļu valodā viens komplekts 0 12,59
2.2.3. sekmju izraksta dublikāta sagatavošana (Jūrskola) viens komplekts 0 9,44
2.2.4. arhīva izziņa, kas apliecina, ka persona mācījusies Liepājas Jūrniecības koledžā viens komplekts 0 8,45
2.2.5. arhīva izziņas sagatavošana triju dienu laikā viens komplekts 0 10,86
2.2.6. atkārtotas arhīva izziņas sagatavošana viens komplekts 0 1,18
2.2.7. akadēmiskās izziņas vai sekmju izraksta sagatavošana esošajiem studentiem viens komplekts 0 1,17
2.2.8. dokumentu nosūtīšana ierakstītā vēstulē viens komplekts 0 5,14
2.2.9. studentu apliecības dublikāta izgatavošana viena vienība 0 2,98
2.2.10. diplomdarbu ievākošana3 viena vienība 0 11,42
2.3. reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana3 viens reflektants 0 19,30
3. Ar izglītības procesu saistītie pakalpojumi3
3.1. maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu
3.1.1. noslēguma pārbaudījums (eksāmens) viens pārbaudījums 0 176,02
3.1.2. eksāmena/ieskaites kārtošana viens pārbaudījums 0 11,20
3.1.3. atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana viens kvalifikācijas darbs 0 162,44
3.1.4. prakses aizstāvēšana viena prakse 0 21,77
3.2. vērtējums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu viena persona 0 35,05
3.3. konsultācijas (ārpus programmā paredzētajām) viena akadēmiskā stunda 0 8,11

 

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 25. punkta "a" apakšpunktu.
3 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu.
6 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59. panta pirmo daļu.

 

4. Izglītības pakalpojumi
4.1. Mācību priekšmets/kursi Cena 1 kursantam/EUR 
4.1.1. GMDSS universālāis operators (124+8) st (15d) 924,87
4.1.2. GMDSS universālāis operators  atjaunošana programma(48+5) st (5d) 450
4.1.3. Piekrastes radio operators (A1) (20+2) st (3d)  156,52
4.1.4. Tāljūras radio operators (A1 un A2) (40+2)st (5d) 355,72
4.1.5. Kuģa tiltiņakomandas un resursu vadība (44+2)st (5d) 750
4.1.6. Kuģa aizsardzības virsnieks 230
4.1.7. Radiolokatora un automātisko radiolikācijas kursa noteikšanas līdzekļu izmantašana, tiltiņa komandas darbs, meklēšanas un glabšana vadības līmenī (38+2) st (4d)  400
4.1.8. Radiolokatora informācijas grafiskā apstrāde un automātisko radiolikācijas kursa noteikšanas līdzekļu izmantašana ekspluatācijas līmenī (66+23) st (7d)  500
4.1.9. Elektronisko jūras karšu displeja un informācijas sistēmu ekspluatācija (38+2)st (4d) 430
4.1.10. Pirmā medicīnskā palīdzība (30+1)st (3d) 200
4.1.11. Aizsardzības kurss jūrniekiem ar aizsardzības funkcijām (9,5+1,5)st (1-2d) 130
4.1.12. Aizsardzības kurss (4+1) st  (1d) 90
4.1.13. Mašīntelpas komandas un resursu vadība 770
4.1.14. Drošības pamatkurss (57+6+2)st (5d) 300
4.1.15. Drošības pamatkurss  (atjaunošanas programma) (11+2+0,5)st (1d) 230
4.1.16. Kuģu glābšanas līdzekļu (uzņėmot ātrgaitas laivu) vadīšana (28,5+3+1,5+1,5)st 250
4.1.17. Kuģu glābšanas līdzekļu (uzņėmot ātrgaitas laivu)vadīšana atjaunošanas programma (7+3+0,5) 190
4.1.18. Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā (29+5+1)st (3d) 280
4.1.19. Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā vadīšana ( atj. programma) (11+4,5+0,5)st (1d) 200
4.1.20. Jūrnieku apmācības instruktors - vērtētājs 170,54
4.1.21. Profesionālās pilnveides programma - Kuģu vadītāju vadības līmeņa programma ( ar grozījumiem)(832 stundas apgūt 3 gadu laikā) 2988,03
4.1.22. Profesionālās pilnveides programma - Kuģu mehāniķu vadības līmeņa programma ( ar grozījumiem)(832 stundas apgūt 3 gadu laikā) 2988,03

 

4.2. Studiju mācību maksa 2023./2024.m.g.
Studijas programmas nosaukums/ piešķiramā kvalifikācija Programmas kods Kredītpunkti Studiju ilgums (gadi) Studiju maksa gadā (EUR) Studiju programmas kopējā maksa (EUR) Viena kredīt-punkta vērtība (EUR) Viena kredīt-punkta vērtība (EUR)
Pilna laika Nepilna laika Pilna laika Nepilna laika Pilna laika Nepilna laika Pilna laika Nepilna laika
Pēc profesionālās vidējās izglītības 
4.2.1. Jūras transports/ 41840 80 2 3 2500 1630,11 5000 4890,33 62,5 61,13
kuģu vadītājs
4.2.2. Jūras transports- 41525 80 2 3 2500 1630,11 5000 4890,33 62,5 61,13
kuģu mehānika/
kuģu mehāniķis
Pēc vispārējās vidējās izglītības
4.2.3. Kuģu vadīšana/ 41840 120 3 4 2500 1630,11 7500 6520,44 62,5 54,34
Kuģu vadītājs
4.2.4. Kuģu mehānika/ 41525 120 3 4 2500 1630,11 7500 6520,44 62,5 24,34
Kuģu mehāniķis
4.2.5. Starptautisko pārvadājumu organizācija/ 41840 80 2 3 1800 1630,11 3600 4890,33 45 61,13
loģistikas speciālists

 

1.1. un 1.2. punktā norādītajiem maksas pakalpojumiem noteikta 100% atlaide šādiem izglītojamiem:
a. izglītojamiem, kas ir maznodrošinātu aizbildņu nepilngadīgie bāreņi (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu vai dokumentus).

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30