2020./2021. mācību gadā konsultatīvo atbalstu saņem sešpadsmit LJK audzēkņi

31.05.2021.

Pumpurs

2020. gadā Liepājas Jūrniecības koledža kļuva par sadarbības partneri Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu, mazinot to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības noteiktu risku dēļ (ar mācībām saistītie riski, ekonomiskie riski, ar ģimeni, sociālo vidi un veselību saistītie riski). 2020./2021. mācību gadā LJK plānoja konsultatīvo atbalstu mācībās 10 profesionālo vidējo izglītības programmu audzēkņiem, bet mācību gada ietvaros konsultācijas saņēma 16 audzēkņi šādos mācību priekšmetos: angļu valodā (skolotājas Daiga Skukina un Linda Tukiša), latviešu valodā (skolotāja Santa Valdmane), matemātikā (skolotāja Vineta Tetere). Sadarbībā ar projekta koordinatoriem, priekšmetu pedagogiem un grupu audzinātājiem katram projektā iesaistītajam izglītojamajam tika izveidots individuālā atbalsta plāns (IAP), kurā izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēts iespējamais konsultāciju skaits.
Noslēdzoties mācību gadam, lielākā daļa projektā iesaistīto LJK audzēkņu atzina, ka atbalsta konsultācijas palīdzējušas uzlabot sekmes konkrētos mācību priekšmetos, kā arī sagatavoties centralizētajiem eksāmeniem.
2021. gada maijā notika arī to pedagogu aptauja, kas tika piesaistīti darbam projektā. Skolotājas pozitīvi atsaucās par sadarbību ar LJK audzēkņiem, balstoties pieredzē, sniedza savus priekšlikumus veiksmīga konsultatīvā atbalsta sniegšanai, kā arī izteica gatavību turpmākai sadarbībai projektā PUMPURS.

Gita Girņus,
LJK metodiķe studiju un audzināšanas darbā

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30