Erasmus+ AI sektorā - personāla apmaiņa ar Ķīnu, Maroku un Azerbaidžānu

10.11.2020.

Projekts 2020-1-LV01-KA107-077369 pabeigts

Projekta ietvaros tika organizētas administratīvā un akadēmiskā personāla Erasmus+ apmācības un docēšanas mobilitātes starp RTU LJK un jūrniecības augstākās izglītības iestādēm partnervalstīs - Ķīnā, Azerbaidžānā un Marokā.

 

Programma: Erasmus+

 

Darbības veids: Augstākās izglītības personāla mobilitāte starp programmas un partnervalstīm

 

Erasmus+ projekta Nr. 2020-1-LV01-KA107-077369


Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža (RTU LJK)


Projekta partneri:

 1. Azerbaidžānas Valsts Jūras akadēmija, Azerbaijan State Marine Academy (ADDA) – Baku, Azerbaidžāna (WEB);

 2. Šanhajas Jūrniecības Universitāte  (Shanghai Maritime University (SMU)) – Šanhaja, Ķīna (WEB);

 3. Marokas Jūrniecības institūts (Institut supérieur d'études maritimes (Higher Institute of Maritime Studies, ISEM)) – Kasablanka, Maroka. (WEB)

Projekta īstenošanas laiks: 2020.gada 1.augusts līdz 2023.gada 31.jūlijs (36 mēneši)

 

Projekta mērķis: 

Dalība Erasmus+ mobilitātes projektā starp programmas valstīm un partnervalstīm ir cieši saistīta ar RTU LJK aktivitāšu virzienu šīs mācību iestādes vīzijas sasniegšanai – starptautisko sakaru izveidošana un profesionālās augstākās izglītības kvalitātes celšana, pilnveidojot personāla kompetences. RTU LJK internacionalizācijas stratēģijas viens no mērķiem ir paplašināt iestādes sadarbības tīklus ar jūrniecības iestādēm dažādos reģionos, tostarp uzsākt sadarbību ar jauniem partneriem, kā arī uzturēt attiecības ar esošiem partneriem.

 

Mobilitāšu dalībnieki: RTU LJK un partneriestāžu akadēmiskais un administratīvais personāls.

 

Projektam piešķirtais finansējums:  

Eiropas Komisijas finansējuma maksimālā summa ir 38 860,00 EUR. 

Latvijas Valsts budžeta līdzfinansējums ir 12 585,00 EUR.

 

Galvenās aktivitātes:

 

Mobilitātes starp RTU Liepājas Jūrniecības koledžu un Šanhajas Jūrniecības Universitāti (Shanghai Maritime University (SMU)):

 • RTU LJK personāla pieredzes apmaiņa SMU 

 • SMU akadēmiskā personāla docēšana RTU LJK 

 

SMU vieslekciju tēmas RTU LJK:

 1. “Kuģa noturība un galsveres aprēķini” (Stability and Trim)

 2. “Jūras radiosakaru (GMDSS) darbība” (Maritime Radio Communication (GMDSS) Service)

Par vizīti var lasīt šeit ( https://en.shmtu.edu.cn/2023/0707/c6239a214515/page.htm.)

 

Mobilitātes starp RTU Liepājas Jūrniecības koledžu un Azerbaidžānas Valsts Jūras akadēmiju (Azerbaijan State Marine Academy (ADDA):

 • RTU LJK akadēmiskā personāla docēšana ADDA 

 • RTU LJK personāla pieredzes apmaiņa ADDA 

RTU LJK vieslekciju tēmas ADDA: “Sardzes dienests mašīntelpā”(Watch keeping in Engine Room);

2) “Glābšanas laiva uz kuģa”(Rescue boat on board of the ship).

Par vizīti var lasīt šeit (https://seanews.az/az/pages/31/news/11290?555)

 

 • ADDA akadēmiskā personāla docēšana RTU LJK 

 • ADDA personāla pieredzes apmaiņa RTU LJK 

ADDA vieslekciju tēmas RTU LJK: “Navigācija” (Navigation).

 

Mobilitātes starp RTU Liepājas Jūrniecības koledžu un Marokas Jūrniecības institūtu (Higher Institute of Maritime Studies (ISEM)) :

 • RTU LJK akadēmiskā personāla docēšana ISEM 

 • ISEM akadēmiskā personāla docēšana RTU LJK 

 

ISEM vieslekciju tēmas RTU LJK: 

1) “Kuģu apkopju menedžments/plānošana, kuģa apkopes, apkopju veidi un sadalījums, Išikavas asaka/diagramma, galvenais veiktspējas rādītājs” (Maintenance Management. Maintenance overview, Maintenance operations, Types and levels of maintenance, Ishikawa Diagram, Key Performance indicators.);

2) “Jūrniecības apgādes ķēde, piegādes ķēdes definīcija, ievads piegādes ķēdes vadība, starptautiskā darbība” (Maritime supply chain. Supply chain definition, Introduction supply chain management, Maritime supply chain, international operation.).

 

Par vizīti var lasīt šeit (https://isem.ac.ma/en/first-isem-mobility-to-liepaja-marine-college-latvia-2/)

 

 • RTU LJK personāla pieredzes apmaiņa ISEM 

 • ISEM personāla pieredzes apmaiņa RTU LJK 

 

RTU LJK vieslekciju tēmas ISEM: 

 1. “Cilvēka faktora ietekme jūras kuģu sadursmju gadījumos” (Human factor in ship collisions. Case studies.);

 2. “Praktiska RADAR navigācija” (Practical Radar Navigation.);

 3. “Debess sfēras un, spīdekļu pozīcijas” (Celestial spheres, positions of celestial bodies.).

 

Par vizīti var lasīt šeit (https://isem.ac.ma/en/erasmus-program-first-mobility-from-liepaja-marine-college-latvia-to-isem-morocco/).

 

Sadarbība projektā

 

Sadarbība ar Azerbaidžānas Valsts Jūras akadēmiju (ADDA), Baku, Azerbaidžāna

RTU LJK pirmo reizi sadarbojusies ar Azerbaidžānu un iestādei bija saistoši iepazīties ar jūrniecības izglītību Kaspijas jūras reģionā. ADDA piedāvā augstāko izglītību visos izglītības līmeņos jūrniecības specialitātēs (bakalaura, maģistra, doktorantūras programmas). Mācību programmas pieejamas šādās specializācijās: navigācija, navigācijas inženierija, jūras spēku inženierija, elektrotehnika, kuģu būve un kuģu remonta inženierija. Apmācības pakalpojumi atbilst starptautiskajiem (STCW, IMO) un nacionālajiem standartiem.

 

Sadarbība ar Marokas Jūrniecības institūtu (ISEM), Kasablanka, Maroka.

RTU LJK pirmo reizi sadarbojusies ar Maroku un valstīm Āfrikas kontinentā kopumā. Iestādei ir saistoši iepazīties ar jūrniecības izglītību arābu valstīs. ISEM ir mācību iestāde augstākā līmeņa vadītājiem jūras transporta, ostu, loģistikas un saistītās jomās. Tā ir vienīgā tirdzniecības flotes virsnieku apmācības iestāde Marokā.

 

ISEM apmācības pamatā ir teorētiskās nodarbības un praktiskās mācības gan uz kuģiem, gan ostās, kā arī izmantojot institūta simulatorus un laboratorijas, līdzīgi kā tas notiek RTU LJK.

 

ISEM izglītība tiek piedāvāta pēc LMD sistēmas (bakalaura studijas jeb licences iegūšana – maģistra studijas – doktora studijas). Mācību programmas pieejamas šādās specializācijās: jūrlietas, jūrniecības inženierija - jūras spēku būvniecība un remonts, ostu pārvaldība, starptautiskā loģistika, jūrniecības drošība. Apmācības pakalpojumi atbilst starptautiskajiem (STCW, IMO) un nacionālajiem standartiem.

 

Sadarbība ar Šanhajas Jūrniecības universitāti (SMU) – Šanhaja, Ķīna

2016. gadā RTU LJK (vēl būdama Liepājas Jūrniecības koledžas statusā) iesniedza un ir veiksmīgi īstenojusi Erasmus+ projektu kopā ar Šanhajas Jūrniecības Universitāti Ķīnā. RTU LJK vēl būdama Liepājas Jūrniecības koledžas statusā jau 2015. gadā parakstīja sadarbības līgumu ar Šanhajas Jūrniecības Universitāti. Ar šo projektu, partneri vēlas turpināt iesākto sadarbību personāla apmaiņā, lai tā nebeigtos ar vienu īstenotu projektu. 2016. gadā iesniegtais un 2018. gadā pabeigtais projekts tika apbalvots ar Erasmus+ kvalitātes balvu un iestādes cer īstenot tikpat un vēl veiksmīgākus projektus nākotnē.

 

SMU ir vecākā jūrniecības izglītības mācību iestāde Ķīnā. Tā ir daudznozaru universitāte, kas aptver tādas jomas kā inženierzinātnes, vadība, ekonomika, tiesības, māksla un zinātne, īpašu uzsvaru liekot uz kuģošanu, loģistiku un okeanogrāfiju.

 

Pašlaik universitāte pārvalda 3 pēcdoktorantūras pētījumu stacijas, piedāvā 23 doktorantūras programmas, 60 maģistra līmeņa programmas, 48 bakalaura līmeņa programmas un 12 asociētā grāda programmas. SMU lepojas ar 12 provinču un pašvaldību galvenajiem pētniecības institūtiem un laboratorijām, SMU pieder ūdens apmācības centrs, jaunuzceltais 48 tūkstošu tonnu lielais mācību un prakses beramkravu kuģis ar nosaukumu “YuFeng”. 

 

Publikācijas:

Latvijas Jūras administrācijas izdotajā žurnālā “Jūrnieks”: https://lja.lv/sites/default/files/page_attachments/jurnieks_2022-05_compressed.pdf?fbclid=IwAR0dtvykFSUIOZzABm-fXugDlJoCslgF5MA6ckpCW8VNohXIvMz0nZazidQ (17.lpp.).

 

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30