Turpinot dokumentu digitalizāciju, pabeigta Godīguma moduļa aprobācija

11.05.2022.

Attīstība Projekts 8.2.3.0/18/A/015

Liepājas Jūrniecības koledžā (LJK) pabeigta “Godīguma moduļa” aprobācija,  īstenojot akadēmiskā godīguma pārkāpumu risku mazināšanu. Savukārt 2022.gada 29. aprīlī koledžas vadība izgāja apmācību, kuru nodrošināja direktora vietniece studiju darbā Jūlija Jonkiene. 
 
Šī gada martā pabeigts darbs pie grāmatvedības programmas Horizon HoP personāla moduļu ieviešanas, kas optimizē personāla pārvaldību. Digitalizējot dokumentu plūsmu mācību iestādei ir iespēja uzlabot darba efektivitāti un iegūt papildu darba stundas lietderīgākiem uzdevumiem. 
 
Īstenojot projektu joprojām turpinās darbs pie Studentu portāla un e-pārvaldības sistēmas ieviešanas un savstarpējas integrācijas. 
 
Bet 2022.gada 25.martā tika veikts  LJK iekšējais audits, lai sagatavotos šajā gadā ieplānotai noslēdzošai ISO pārbaudei. LJK tika uzlabota Kvalitātes vadības sistēmas (KVS) politika un papildināta KVS Rokasgrāmata, kā arī atjaunoti procesu apraksti.
 
Sakarā ar COVID19 drošības pasākumiem, pagājušā gada decembri plānotā Starptautiskā studiju programmu satura inovāciju konference Latvijā pārcelta uz 2022.gadu rudenī un tiek apsvērta iespēja to rīkot tiešsaistes režīmā. 

Uzziņai.
Projekts tiek realizēts 8.2.3 specifiskais atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās".
Projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/015
Projekta mērķis ir Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldības ieviešana, kas tiks nodrošināta, pilnveidojot LJK 4 studiju programmu kvalitāti atbilstoši jaunākajām tirgus un jūrniecības nozares tendencēm, izstrādājot un ieviešot administratīvo sistēmu, kas ļaus efektīvāk izmantot pieejamos resursus, nodrošināt labāku LJK pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.
Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošās darbības:- panākta studiju programmu “Jūras transports”, “Kuģu vadīšana”, “Jūras transports – kuģu mehānika” un “Kuģu mehānika” satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;
-pilnveidota organizatoriskā un pārvaldības struktūra;
- pilnveidota LJK iekšējās kvalitātes vadības sistēma un LJK pārvaldības struktūra;
- ieviesta E-pārvaldības sistēma;
- nodrošināta vadības personāla apmācība.
Īstenojot projekta mērķi un plānotās darbības tiks panākta LJK stratēģiskā attīstība un ieviesta rezultātu pārvaldība.
Projekta mērķa grupa: augstākas izglītības institūcija - LJK, kuru pārstāv LJK studējošie, akadēmiskais un administratīvais personāls, uz kuriem attieksies projekta darbības un kurus tieši ietekmēs projekta rezultāti.
Projekta plānotas izmaksas: 187 199,23 eiro, no kuriem ESF finansējums – 159 119,34 eiro, Valsts līdzfinansējums – 28 079,89 eiro.
Projekta īstenošanas laiks: 48 mēneši (22.11.2018. - 21.11.2022.)

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Rīgas Tehniskās universitātes

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Piektdien: 08.00 - 16.30