Auditē koledžas kvalitātes vadības sistēmu

14.05.2021.

Attīstība

2021.gada 29.martā Liepājas Jūrniecības koledžā (LJK) notika kārtējais starptautiskās sertifikācijas firmas "Bureau Veritas Quality International" (BVQI) audits, kas ir trešais no četriem projektā paredzētiem auditiem, kas ir daļa no sertificēšanas procesa.

Jau ziņots, ka LJK 2020.gadā ieguva ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu, kas apliecina, ka mācību iestādē izveidotā un ieviestā kvalitātes vadības sistēma atbilst standarta ISO 9001:2015 kvalitātes pārvaldības sistēmas standarta prasībām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās pilnveides izglītības un mācību kursu programmu izstrādes un īstenošanas jūrniecības jomā.

Audita mērķis ir iegūt apliecinājumus, ka kvalitātes vadības sistēma ir efektīva un atbilstoša augstāk norādītā standarta prasībām. Patlaban organizācijā ir veikts viens pilns kvalitātes vadības sistēmas iekšējais audits atbilstoši standartam ISO 9001:2015. Pēc auditoru atzinuma, kvalitātes vadības sistēma kopumā ir atbilstoša standarta prasībām. Audita gaitā klātienē tika apsekotas sertifikācijas sfērā esošās organizācijas darbības vieta Uliha ielā 5, Liepājā. Audita ievadsarunā un noslēguma sarunā piedalījās LJK direktors, direktora vietnieki, auditējamo struktūrvienību vadītāji un darbinieki. Auditori norādīja, ka nākošajā uzraudzības vizītē tiks  pievērsta uzmanība darbinieku informētībai par kvalitātes sistēmas pamatdokumentiem un to atrašanās vietu, iekšējo auditu rezultātiem un vadības pārskata saturam.

Savukārt LJK padome 2021.gada 26.martā apstiprināja jaunu struktūrshēmu, ņemot vērā ārēja audita “Liepājas Jūrniecības koledžas struktūrvienību un amatu funkciju, kā arī pārvaldības procesu ārējais audits” rekomendācijas (Auditu veica Karīna Džeriņa 17.12.2019.).

Vienlaikus padomes sēdē tika izskatīts un apstiprināts “Liepājas Jūrniecības koledžas akadēmiskā godīguma nolikums”, kura mērķis ir nodrošināt objektīvu, cieņpilnu un atbildīgu akadēmisko vidi LJK.

Tā kā projekta Horizontālie radītāji paredz LJK darbinieku apmācību vides un klimata pārmaiņu jomās, tad 2021.gada 9.februārī LJK direktora vietnieks administratīvos jautājumos Jānis Džeriņš, vadošā projektu speciāliste Jekaterina Zalomova un Personāla vadības daļas vadītāja Maira Grosa piedalījās mācību pasākumā “Zaļā domāšana” un “zaļās” aktivitātēs, kuru organizēja VISC īstenotā ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr.8.5.3.0/16/I/001) ietvaros. Balstoties uz IZM izstrādātajām vadlīnijām Attīstības un investīciju stratēģiju izstrādei, atbalsta programmu – konsultācijas, mācību pasākumus un pieredzes apmaiņas seminārus - īstenoja sia “AC Konsultācijas”.

Uzziņai:
Projekts tiek realizēts 8.2.3 specifiskais atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās".
Projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/015
Projekta mērķis ir Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldības ieviešana, kas tiks nodrošināta, pilnveidojot LJK 4 studiju programmu kvalitāti atbilstoši jaunākajām tirgus un jūrniecības nozares tendencēm, izstrādājot un ieviešot administratīvo sistēmu, kas ļaus efektīvāk izmantot pieejamos resursus, nodrošināt labāku LJK pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.
Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošās darbības:- panākta studiju programmu “Jūras transports”, “Kuģu vadīšana”, “Jūras transports – kuģu mehānika” un “Kuģu mehānika” satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;
-pilnveidota organizatoriskā un pārvaldības struktūra;
- pilnveidota LJK iekšējās kvalitātes vadības sistēma un LJK pārvaldības struktūra;
- ieviesta E-pārvaldības sistēma;
- nodrošināta vadības personāla apmācība.
Īstenojot projekta mērķi un plānotās darbības tiks panākta LJK stratēģiskā attīstība un ieviesta rezultātu pārvaldība.
Projekta mērķa grupa: augstākas izglītības institūcija - LJK, kuru pārstāv LJK studējošie, akadēmiskais un administratīvais personāls, uz kuriem attieksies projekta darbības un kurus tieši ietekmēs projekta rezultāti.
Projekta plānotas izmaksas: 187 199,23 eiro, no kuriem ESF finansējums – 159 119,34 eiro, Valsts līdzfinansējums – 28 079,89 eiro.
Projekta īstenošanas laiks: 48 mēneši (22.11.2018. - 21.11.2022.)

Indra Grase
 Liepājas Jūrniecības koledžas
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Mājaslapa ir izstrādes stadijā. Aktīvi strādājam, lai papildinātu saturu. skatīt veco versiju

Liepājas Jūrniecības koledža

Tālr.: +371 63424880;
Mob.: +371 29130491
kanceleja@ljk.lv
Uliha ielā 5, Liepāja, LV-3401
Pirmdien - Ceturtdien: 08.00 - 17.00
Piektdien: 08.00 - 14.00