LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA izsludina konkursu uz akadēmiskajām lektoru amatu vietām uz ievēlēšanas laiku – 6 gadiem ar 2018.gada 1.septembri

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu šādu profesionālo studiju kursu docēšanai:

 • Astronavigācija;
 • Darbs ar ECDIS (Elektronisko jūras karšu displeja un informācijas  sistēmu ekspluatācija);
 • GMDSS (Globālās Jūras negadījumu un kuģošanas drošības sistēmas);
 • Kuģa vadīšana un manevrēšana, Kuģošanas tehniskie līdzekļi;
 • Kuģu enerģētisko iekārtu automātikas un kontroles sistēmas;
 • Kuģu palīgmehānismi;
 • Kvalitātes vadība jūras transportā;
 • Noliktavu darba organizēšana un krājumu vadīšana.

 

Lektora amata pretendentiem uz profesionālo studiju kursu docēšanu nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

 • doktora vai maģistra grāds, vai augstākā izglītība (atbilstoši pasniedzamajam studiju priekšmetam) bez grāda, ja pretendentam ir docējamam studiju kursam atbilstošs vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs (praktiskā darba stāžs ir pedagoģiskais darbs vai pretendenta līdzšinējā profesionālā pieredze atbilstoši nozares docējamam studiju kursam);
 • docējamajam studiju kursam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides u. tml. dokumentiem;
 • zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā;
 • valsts valodas prasmes atbilstība C1 līmenim;
 • svešvalodas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, Power Point, internets).

Atalgojums lektora amatam – sākot no 11,491 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas par  vienu astronomisko stundu

Pieteikšanās amatiem līdz 2018.gada 3.augustam, iesniedzot pieteikuma dokumentus personīgi vai sūtot uz adresi: Uliha iela 5, Liepāja, LV-3401, ar norādi “Konkursam”, tālruņi uzziņām 63484625, 27089967.

 

Lai pieteiktos konkursam, nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 1. Pieteikumu par piedalīšanos konkursā, norādot konkrētu amatu un studiju kursa nosaukumu (pieteikuma veidlapa atrodama šeit).
 2. Apstiprinātas izglītības dokumentu kopijas;
 3. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, tajā skaitā bijušajās PSRS augstskolās – apstiprinātu izziņas kopiju par to, kādam Latvija Republikā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst  iegūtais diploms;
 4. Dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 (sešu) gadu laikā;
 5. Citus dokumentus pēc pretendenta izvēles, kas pilnīgāk raksturotu viņa kvalifikāciju;
 6. Nepieciešamības gadījumā – valsts valodas prasmi apliecinošus dokumentus.

Gadījumā, ja Jūsu kandidatūra netiks ievēlēta lektora amatā, Jūsu pieteikums tiks izskatīts asistenta akadēmiskajam amatam.

Atbilstoši spēkā esošās Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27.aprīļa regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta 1.daļas c)punktam, informējam, ka Jūsu iesniegtā pieteikuma un tā pielikumos ietvertie personas dati tiks apstrādāti tikai ar mērķi, lai nodrošinātu atbilstošākā kandidāta atlasi konkrētajai vakancei.

 

Atpakaļ