LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA izsludina konkursu uz akadēmiskajām docentu amatu vietām uz ievēlēšanas laiku – 6 gadiem ar 2018.gada 1.septembri

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu šādu profesionālo studiju kursu docēšanai:

 • Civilā aizsardzība;
 • Lietišķā komunikācija.

Docenta amata pretendentiem uz profesionālo studiju kursa docēšanu nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

 • augstākā izglītība pasniedzamajā studiju kursā bez zinātniskā grāda, ja ir vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs atbilstoši pasniedzamajam studiju kursam;
 • zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie un metodiskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā;
 • docējamajam studiju kursam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides u. tml. dokumentiem;
 • valsts valodas prasmes atbilstība C1 līmenim;
 • svešvalodas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, Power Point, internets).

Atalgojums docenta amatam – sākot no 11,491 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas par  vienu astronomisko stundu

Pieteikšanās amatiem līdz 2018.gada 3.augustam, iesniedzot pieteikuma dokumentus personīgi vai sūtot uz adresi: Uliha iela 5, Liepāja, LV-3401, ar norādi “Konkursam”, tālruņi uzziņām 63484625, 27089967.

 

Lai pieteiktos konkursam, nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 1. Pieteikumu par piedalīšanos konkursā, norādot konkrētu amatu un studiju kursa nosaukumu (pieteikuma veidlapa atrodama šeit).
 2. Apstiprinātas izglītības dokumentu kopijas;
 3. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, tajā skaitā bijušajās PSRS augstskolās – apstiprinātu izziņas kopiju par to, kādam Latvija Republikā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst  iegūtais diploms;
 4. Dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, un publicēto darbu saraksts pēdējo 6 (sešu) gadu laikā;
 5. Citus dokumentus pēc pretendenta izvēles, kas pilnīgāk raksturotu viņa kvalifikāciju;
 6. Nepieciešamības gadījumā – valsts valodas prasmi apliecinošus dokumentus.

 

Gadījumā, ja Jūsu kandidatūra netiks ievēlēta docenta amatā, Jūsu pieteikums tiks izskatīts lektora akadēmiskajam amatam.

 

Atbilstoši spēkā esošās Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27.aprīļa regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta 1.daļas c)punktam, informējam, ka Jūsu iesniegtā pieteikuma un tā pielikumos ietvertie personas dati tiks apstrādāti tikai ar mērķi, lai nodrošinātu atbilstošākā kandidāta atlasi konkrētajai vakancei.

Atpakaļ