Liepājas Jūrniecības koledža aicina darbā KURSA AUDZINĀTĀJU

Liepājas Jūrniecības koledža aicina darbā

KURSA AUDZINĀTĀJU

plānotā darba slodze 2018./2019.m.g. 800 akadēmisko stundu apjomā, atalgojums –
stundas likme sākot no 6,869 EUR pirms nodokļu nomaksas.
Prasības:

  •  Bakalaura/maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vismaz 72 akadēmisko stundu apjomā, vai skolotāja kvalifikācija, vai bakalaura/maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā;
  •  Zināšanas un pieredze mācību un audzināšanas darbā;
  •  Valsts valodas prasmes atbilstība C 1 līmenim.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt uz e-pastu: personals@ljk.lv
ar norādi uz konkrētu amatu līdz 2018.gada 31.jūlijam.
Tiks izskatīti tikai tie pieteikumi, kuriem būs pievienota informācija par izglītību apliecinošiem
dokumentiem!

Pieteikumi tiks izskatīti mēneša laikā pēc pieteikumu saņemšanas beigu termiņa.


Atbilstoši spēkā esošās Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27.aprīļa regulas Nr.2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta 1.daļas c)punktam, informējam, ka
Jūsu iesniegtā pieteikuma un tā pielikumos ietvertie personas dati tiks apstrādāti tikai ar mērķi, lai
nodrošinātu atbilstošākā kandidāta atlasi konkrētajai vakancei.

Atpakaļ