Liepājas Jūrniecības koledža aicina darbā INFORMĀTIKAS SKOLOTĀJU

Liepājas Jūrniecības koledža aicina darbā

INFORMĀTIKAS SKOLOTĀJU​

plānotā darba slodze 2018./2019.m.g. 376 stundu apjomā, atalgojums – stundas likme
sākot no 6,869 EUR pirms nodokļu nomaksas.
Prasības:

  •  Informātikas skolotāja amatam – bakalaura/maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība IT jomā un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā, vai skolotāja kvalifikācija, vai bakalaura/maģistra grādspedagoģijā vai izglītībā un skolotāja kvalifikācija atbilstoši mācāmajampriekšmetam;
  •  Zināšanas un pieredze mācību un audzināšanas darbā un mācību priekšmeta didaktikā;
  •  Valsts valodas prasmes atbilstība C 1 līmenim.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt uz e-pastu: personals@ljk.lv
ar norādi uz konkrētu amatu līdz 2018.gada 31.jūlijam.
Tiks izskatīti tikai tie pieteikumi, kuriem būs pievienota informācija par izglītību apliecinošiem
dokumentiem!


Pieteikumi tiks izskatīti mēneša laikā pēc pieteikumu saņemšanas beigu termiņa.
Atbilstoši spēkā esošās Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27.aprīļa regulas Nr.2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta 1.daļas c)punktam, informējam, ka
Jūsu iesniegtā pieteikuma un tā pielikumos ietvertie personas dati tiks apstrādāti tikai ar mērķi, lai
nodrošinātu atbilstošākā kandidāta atlasi konkrētajai vakancei.

Atpakaļ