NOMAS OBJEKTA PIRMREIZĒJĀ RAKSTISKĀ IZSOLE

REZULTĀTI:

Lēmums par izsoles rezultātu pieņemts 25.08.2016.g.

Nomas līgums tiks slēgts ar SIA „Ģimenes Saliņa”, reģ. Nr. 42103043415

Pielikumā protolols!

 

NOMAS OBJEKTA PIRMREIZĒJĀ RAKSTISKĀ IZSOLE

Pieteikšanās līdz:

25.08.2016. plkst. 9:00

Izsoles datums:

25.08.2016. plkst. 10:00

Izsoles vieta:

Kabinets Nr. 115, Uliha ielā 5, Liepāja

Objekta veids:

Komerctelpas

Pilsēta:

Liepāja

Iela:

Uliha

Mājas vārds / numurs:

5

Telpu grupas apzīmējums

“Kafejnīca”

Zemesgabala platība (m2):

Proporcionāli telpu platībai

Būves / būvju kadastra apzīmējums:

1700 031 0092 001

Būvju / telpu platība (m2):

28.60 m2

Lietošanas mērķis:

Sabiedriskās ēdināšanas telpa

Ēkas stāvu skaits:

4 virszemes, 1 pazemes

Objekta stāvs:

-1(pagrabstāva telpa) Nr. 55

Nosacītā nomas maksa mēnesī LVL/m2 (bez PVN):

2.07 EUR/m2

Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā LVL (bez PVN):

EUR 59.20

Nomas termiņš:

Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un saskaņošanas Izglītības un zinātnes ministrijā un ir spēkā līdz 2017.gada 31.augustam, ar iespēju, pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, Līguma termiņu pagarināt uz 2 (diviem) gadiem – līdz 31.08.2019.

Cita nomas objektu raksturojoša informācija

Nosacītā nomas maksa neietver:

  1. Ūdens un kanalizācijas apmaksu 1 m3 apjomā, saskaņā ar komunālo pakalpojumu sniedzēju tarifiem.
  2. Elektroenerģijas apmaksu(faktiski patērētā elektroenerģija)  pēc skaitītāja rādījuma, saskaņā ar komunālo pakalpojumu sniedzēju tarifiem.
  3. Maksu par sadzīves atkritumu izvešanu.

Citi iznomāšanas nosacījumi:

Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītajam pieteikšanās datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu. Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.

Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā(Pieteikums) minēto dokumentu kopijas.

Objekta apskates vieta un laiks:

Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.

Arnis Kadiķis

Tālr. 29240080

e-pasts:  Arnis.Kadiķis@ljk.lv.

Līguma projekts un pieteikums veidlapa:

Lejupielādējama VAS „Valsts nekustamie īpašumi”,Liepājas Jūrniecības koledžas mājaslapā: www.ljk.lv/iepirkumi, vai sazinoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu.

Jolanta Gaure - Semjonova

Tālr. 63484623

e-pasts:  Jolanta.Gaure.Semjonova@ljk.lv

 

Līguma projekts

Pretendentu pieteikuma iesniegums)

Izsoles Noteikumi 

Atpakaļ