STUDĒJOŠO MOBILITĀTE (STUDIJAS UN PRAKSE)

Mobilitāte – personu mobilitāte (pārvietošana) mācību vai prakšu nolūkos uz uzņemošo partneraugstskolu vai uzņēmumu/organizāciju ārzemēs.

Studiju mobilitāte ir laika posms, kas pavadīts cita augstskolā citā dalībvalstī. Studiju mobilitātes mērķis dod iespēju LJK studentiem pamācīties citā augstskolā, uzlabot savas svešvalodas zināšanas, saskarsmes prasmes un iegūt jauno dzīves pieredzi, pavadot ilgāku laiku citā valstī.

Prakses mobilitāte ir laika posms, kas pavadīts uzņēmumā vai organizācijā citā dalībvalstī; prakses mērķis ir palīdzēt topošie jūrniekiem un loģistikas speciālistiem piemēroties darba tirgus prasībām Eiropas Kopienas mērogā, apgūt, uzlabot prasmes un zināšanas, satikt jaunus draugus no dažādām valstīm un kultūrām. Uzzināt vairāk par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu.

Studiju un prakses periods ir lieliska iespēja uzlabot savas svešvalodas zināšanas.

Prakses ilgums: 2 - 12 mēneši

Studiju ilgums: 3 - 4,5 mēneši ( 1 mācību gada semestris).

Erasmus+programmā piedalās 34 valstis:

 • ES 28 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina
 • ES kandidātvalstis – Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

ERASMUS programmā studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas. Eiropas Komisija ir noteikusi maksimāli pieļaujamos stipendiju apjomus atkarībā no partneraugstskolas valsts, vairāk informācijas 2018./2019. gada šeit

Stipendija paredzēta apdrošināšanas, ceļa un uzturēšanas izdevumiem ārvalstīs.

Pieteikšanās un atlases kārtība LJK studentiem prakšu mobilitātei Erasmus+ apmaiņas programmā .

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti:

Pieteikuma anketa ERASMUS+ studentu prakses un studiju mobilitātei ;
- Sekmju izraksts (jūrskolai) un Akadēmiska izziņa (koledža studentiem) (var saņemt info centrā);
- Motivācijas vēstule svešvalodā, kurā notiks prakses apmācība;
- CV svešvalodā, kurā notiks prakses apmācība; (Europass CV angļu valodā var izveidot online, paraugu skatīt šeit )
- Svešvalodu/as prasmes apliecinošs dokumentu (ja tāds ir).

Dokumentus jāiesniedz Uliha ielā 5,Liepājā, 103.kabinētā projekta vadītājam vai sūtīt elektroniskā veidā uz e-pastu: erasmusplus[pie]ljk.lv

Pirms mobilitātes!

 • Jāiepazīstas ar  ERASMUS+ studenta hartu;
 • Jāsaņem apstiprinājums no prakses vietas vai mācību iestādes;
 • Jānoslēdz ERASMUS+ studentu studiju vai prakses apmācības līgums;
 • Jānoslēdz Studentu studiju vai prakses mobilitātes stipendijas līgums;
 • Jāiegādājas ceļojuma apdrošināšana par visu ERASMUS mobilitātes periodu.

Studiju mobilitātes līguma paraugs/ Learning Agreement for Traineeships šeit
Prakses mobilitātes līguma paraugs/ Learning Agreement for Studies šeit

Pirms studiju un prakses mobilitātēm rekomendē saņemts EVAK karti.
Vairāk informācijas šeit: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

Pēc mobilitātes!

Pēc atgriešanās (1 mēneša laikā) jāiesniedz:

 • Prakses novērtējuma veidlapa (Traineeship certificate) vai Europass (izsniedz uzņēmuma/iestādes prakses vadītājs) vai atzīmju izraksts (Uzņemošās augstskolas parakstīts sertifikāts un/vai atzīmju izraksts, kurā norādīts uzturēšanās periods, apgūtie kursi, piešķirtie kredītpunkti un vērtējums. Attiecas uz studiju mobilitāti);
 • Prakses atskaite (atteicas tikai uz prakses mobilitāti);
 • Kursu apraksts (atteicas tikai uz studiju mobilitāti);
 • Veiksmes stāsts angļu un latviešu valodā;
 • Papildus apliecinošie dokumenti par mobilitāti (biļete, pasaknis, kvītis par dzīves vietas īri, ceļojuma apdrošināšanas polise);
 • Un citi sertifikāti, ja tika apmeklēti un pabeigti kursi, paredzēti mobilitātes laikā.
 • Svešvalodas on-line test (http://erasmusplusols.eu/ ).
 • Un citi sertifikāti, ja tika apmeklēti un pabeigti kursi, paredzēti vai neparedzēti, bet apgūti mobilitātes laikā.

NOTEIKUMI:

LJK studējošo saistību noformējums

Studējošajam pirms studiju perioda vai prakses uzsākšanas ir jānoslēdz mobilitātes līgumi – „Erasmus studiju līgums” vai „Erasmus prakses līgums” („Learning Agreement” vai „Training Agreement” attiecīgi) un finansēšanas līgums starp LJK un dalībnieku.  „Learning Agreement” līguma ietvaros studējošajam savlaicīgi jāsaskaņo izvēlētā studiju programma  vai prakses programmu ar programmas vadītājiem LJK. Visu ārvalstīs apgūto studiju kursu pielīdzināšanu apstiprina LJK Studiju rezultātu atzīšanas komisija pēc tam, kad studējošais ir iesniedzis ārvalstīs iegūtos sekmju izrakstus un/vai prakses atskaites dokumentus un iesniegumu par pielīdzināšanu/atzīšanu. Ja mobilitātē studē par valsts budžeta līdzekļiem, viņam studiju brauciena laikā tiek saglabāta budžeta vieta, kā arī tiek dots sesijas pagarinājums. Ja mobilitātes dalībnieks maksā par savām studijām LJK, viņam tiek piešķirts sesijas pagarinājums uz tādiem pašiem noteikumiem kā budžeta studējošajiem. Rotācija apmaiņas studējošajiem notiek saskaņā ar LJK noteikto kārtību. Ja ir nepieciešams papildus nokārtot atsevišķus pārbaudījumus LJK, tad ir dots pagarinājums pārbaudījumu kārtošanai, bet ne ilgāk kā līdz diviem mācību semestriem. Ja uzņemošajā augstskolā apgūtajos kursos gala vērtējums ir nesekmīgs, tie netiek atzīti. Dalībniekam (studentam) saistošs ir viss, kas atrunāts finansēšanas līguma starp LJK un mobilitātes dalībnieku.

Rezultātu atzīšana

 LJK pilnā apjomā atzīst studiju kursus, kas apgūti starpaugstskolu līgumos noteiktās studiju programmās vai starptautiskajās izglītības programmās un kuru apguvi studējošais vai Erasmus+ koordinators iepriekš rakstveida saskaņojis ar direktora vietnieku studiju darbā. Pēc atgriešanās, studiju mobilitātes dalībnieks iesniedz iesniegumu par studiju rezultātu atzīšanu un pieliek klāt sekmju izrakstu (Trancript of records) no partneraugstkolas angļu valodā un Studiju kursa aprakstu latviešu vai angļu valodā. Studiju kursu aprakstiem nav jābūt oficiāli noformētiem ar kādas ārvalstu augstskolas atbildīgās personas parakstu. Izņēmums, ja tie bija iepriekš saskaņoti izglītības iestāžu starpā/starp Erasmus+ koordinātoriem. Pēc atgriešanās, prakses mobilitātes dalībnieks iesniedz iesniegumu par prakses rezultātu atzīšanu un pieliek klāt apliecinošus dokumentus no partneraugstkolas/vai organizācijas angļu valodā. Studiju rezultātu atzīšanas komisija veic akadēmisko sekmju atzīšanu pamatojoties uz mobilitātes dalībnieka iesniegta iesnieguma un pieliktās pie iesnieguma dokumentācijas.

Erasmus+ ietvaros apgūto, LJK atzīst: 

- Ārvalstu augstākās izglītības iestādes sekmīgi apgūto studiju kursu saturu un apjomu, ja tie atbilst LJK studiju programmai;

- Ja ārvalstu augstākās izglītības iestādes sekmīgi apgūto studiju kursu saturs daļēji atbilst vienam no LJK studiju kursa, un atbilstīga daļa atbilst kādam no LJK studiju kursa priekšmetam,  un ja par to ir iegūti ECTS kredītpunkti, tad noslēguma pārbaudījuma vērtējums tiks atzīst par atbilstīgu priekšmeta vērtējumu semestrī, kurā students mācījies ārvalstu izglītības iestādē.

- Profesionālajā pieredzē sasniegtos rezultātus.

Studiju kursus neatzīst kā studiju programmas sastāvdaļu, ja šo kursu saturs, apjoms, apgūtās zināšanas vai iegūtās prasmes neatbilst programmas prasībām. Vienu LJK studiju programmas studiju kursu var aizstāt ar vairākiem apgūtiem studiju kursiem un otrādi – vairākus LJK studiju kursus var aizstāt ar vienu apgūtu studiju kursu. Aizstājot LJK studiju kursu ar vienu vai vairākiem kursiem, šo kursu kopējam apjomam ir jābūt vienādam vai lielākam par LJK studiju kursa apjomu. Studiju kursu neatzīst un neieraksta diploma pielikumā, ja students jau pirms mobilitātes nokārtojis pārbaudījumu līdzīgā vai identiskā studiju kursā LJK. Visi kursi, kuru vērtējums kredītpunktos ECTS  ir atzīsts un pielīdzināts LJK studiju kursiem tiek ierakstīti diploma pielikumā attiecīga priekšmetu daļa (A,B vai C), atzīmējot to ar “ * ” un diploma pielikumā 6.sadaļā “Papildinformācija” ar zīmi “ * ” ieraksta:  (1) valsts un augstākas izglītības iestādes nosaukums, kurā studiju kurss ir apgūts; (2) studiju periods ārvalstu augstskolā. Starptautiskajos līgumos un starptautiskajās izglītības programmās apgūtos studiju kursus, kurus studējošais apguvis papildus citā izglītības iestādē mobilitātes laikā iepriekš saskaņotu studiju kursu un kuri netiek atzīti kā studiju programmas sastāvdaļa, ieraksta 6.sadaļā “Papildinformācija”.
 

Rokasgrāmata par mobilo studentu tiesībām Eiropā 

Noderīgas saites:

Atpakaļ