PERSONĀLA MOBILITĀTE

Erasmus+ programma atbalsta: 

1. Docēšanu – augstākās izglītības iestāžu docētāji kā vieslektori dodas uz kādu no ārvalstu sadarbības augstskolām (mobilitāte iespējama uz augstskolu, kurai piešķirta Erasmus Universitātes harta un ar kuru LJK ir noslēgts Erasmus+ sadarbības līgums);

Mērķi:

  • rosināt augstskolas paplašināt un uzlabot piedāvāto kursu klāstu un saturu;
  • ļaut studentiem, kuriem nav iespējas piedalīties mobilitātes programmā, gūt jaunas zināšanas un pieredzi, ko sniedz ārvalstu vieslektori;
  • veicināt zināšanu un pedagoģisko metožu pieredzes apmaiņu;
  • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt viņiem sagatavoties mobilitātes periodam.

2. Personāla mācības – augstākās izglītības iestāžu personāla profesionālās pilnveides aktivitātes (izņemot konferences), nodrošinot dalību a) mācībās, b) darba vērošanā ārvalstu sadarbības augstskolā vai citā atbilstošā organizācijā (mobilitāte iespējama uz augstskolu, kurai piešķirta Erasmus Universitātes harta un ar kuru LJK ir noslēgts Erasmus+ sadarbības līgums, vai uz uzņēmumu). Mācību tematikai jāatbilst darbinieka amata aprakstā apstiprinātajiem darba pienākumiem un oficiāli apstiprinātiem papildpienākumiem.

Mērķi: 

  • dot iespēju personālam, tajā skaitā docētājiem, apgūt zināšanas un konkrētas prasmes no ārvalstu partneru pieredzes un uzlabot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas darbā un profesionālajā attīstībā;
  • palīdzēt attīstīt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
  • motivēt studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdzēt viņiem sagatavoties mobilitātes periodam.

Docēšanas un personāla mācību mobilitāte tiek īstenota Erasmus+ programmas valstīs: ​

ES 28 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;

Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;

ES kandidātvalstis – Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

Programmas partnervalstīs, ja iestāde ir iesaistījusies projektā konkrētajā apakšaktivitātē ar konkrēto valsti. 

Periods: 2 dienas – 2 mēneši (LJK ieteicamais vizītes ilgums 4 dienas)

LJK darbinieki tiek aicināti pieteikties mobilitātei, atsaucoties uz izsludinātiem konkursiem (ievērojot konkrēto mobilitāšu konkursu prasības un specifiku) vai pēc pašu iniciatīvas ar konkrētu piedāvājumu. Pieejamo vietu skaits mainās katru gadu atkarībā no projektos apstiprinātā un piešķirtā finansējuma mobilitāšu īstenošanai.

Darbinieks, piesakoties mobilitātei, LJK lietvedībā iesniedz šādus dokumentus:

  • Darbinieku iesniegums (atrodams šeit);
  • Apstiprinājumu par vizīti vai Ielūguma vēstule no partnerskolas vai iestādes/uzņēmuma (ja attiecināms).

ERASMUS programmā personālam ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas. Eiropas Komisija ir noteikusi maksimāli pieļaujamos stipendiju apjomus atkarībā no partnerorganizācijas valsts, vairāk informācijas 2018./2019. gada šeit

 

Ieteikumi dalībniekiem:

Sagatavojieties savai mobilitātei uz uzņemošo iestādi/uzņēmumu, ņemot vērā, ka jūs kā darbinieks pārstāvat LJK:

-esiet gatavs stāstīt par LJK, prezentēt savu iestādi (prezentāciju sagatavot palīdzēt var Erasmus koordinators);

-sagatavojiet labu prezentāciju par savu personīgo profesionālo pieredzi konkrētajā jomā un iepriekšējo dalību citās ES finansētās programmās;

-sagatavojiet nelielu ideju un priekšlikumu apkopojumu, ko prezentēt pirmajā iepazīšanās sapulcē ar mērķi paskaidrot savu motivāciju dalībai konkrētajā mobilitātē, un kāds varētu būt ieguvums uzņemošajai institūcijai no jūsu vizītes;

-apdomājiet, kas jūs personīgi interesē uzņemošajā institūcijā visvairāk , un kam gribētu pievērst papildus uzmanību, sagatavojiet jautājumus.

Tas dod iespēju labai diskusijai ar uzņemošās institūcijas kolēģiem.

 

Jautājumu gadījumā sazināties ar projektu speciālistu erasmusplus[pie]ljk.lv

 

Atpakaļ