Plāno pilnveidot mācību programmas un ieviest e-dokumentu apriti

Simtgades izcilniece Kitija Lagzda izlaidumā saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas izsniegto Pateicību.
Liepājas Jūrniecības koledžā uzsākts projekts labākas pārvaldības nodrošināšanai. Liepājas Jūrniecības koledžas vadošā projektu speciāliste Jekaterina Zalomova pastāstīja, ka projekta īstenošanas laikā tiks pilnveidots studiju programmu “Jūras transports”, “Kuģu vadīšana”, “Jūras transports – kuģu mehānika”  un “Kuģu mehānika”  saturs, salāgojot to ar nozares attīstības vajadzībām, kā arī tiks izveidota moduļu sistēma attālinātai apmācībai. Projekta laikā veiktajām darbībām plānoti vairāki starptautiskie izvērtējumi/starptautiskās salīdzinošās analīzes, kā arī konferences “Moduļu sistēmas priekšrocības mūsdienu izglītībā” organizēšana. Efektīva funkcionējoša mehānisma un atbalsta instrumentu izveide un ieviešana, kas motivēs studējošus iesaistīties pētniecībā un mobilitātē.
 
Īstenojot šo projektu, tiks pilnveidota arī organizatoriskā un pārvaldības struktūra un koledžas iekšējās kvalitātes vadības sistēma. Tāpat tiks ieviesta e-pārvaldības sistēma. “Plānots, ka visi dokumenti, kas ir papīra formātā, tiks pārstrādi elektroniskā formātā. Tas attieksies gan uz iekšējā, gan ārējā komunikācijā izmantojamiem dokumentiem,” norāda J. Zalomova un pieblst, ka koledžas personāla pārstāvjiem būs iespēja dodies arī pieredzes apmaiņā un iziet apmācību kursu kādā no ārvalstu mācību iestādēm, kurā jau ir ieviesta un ikdienā tiek izmantota elektroniskās vadības sistēma.
 
Uzziņai:
Projekts tiek realizēts 8.2.3 specifiskais atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās"
Projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/015
Projekta mērķis ir Liepājas Jūrniecības koledžas (turpmāk tekstā – LJK) attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldības ieviešana, kas tiks nodrošināta, pilnveidojot LJK 4 studiju programmu kvalitāti atbilstoši jaunākajām tirgus un jūrniecības nozares tendencēm, izstrādājot un ieviešot administratīvo sistēmu, kas ļaus efektīvāk izmantot pieejamos resursus, nodrošināt labāku LJK pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.
Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošās darbības:
- panākta studiju programmu “Jūras transports”, “Kuģu vadīšana”, “Jūras transports – kuģu mehānika” un “Kuģu mehānika” satura pilnveide un salāgošana ar nozares attīstības vajadzībām;
- pilnveidota organizatoriskā un pārvaldības struktūra;
- pilnveidota LJK iekšējās kvalitātes vadības sistēma un LJK pārvaldības struktūra;
- ieviesta E-pārvaldības sistēma;
- nodrošināta vadības personāla apmācība.
Īstenojot projekta mērķi un plānotās darbības tiks panākta LJK stratēģiskā attīstībā un ieviesta rezultātu pārvaldība.
 
Projekta mērķa grupa: augstākas izglītības institūcija - LJK, kuru pārstāv LJK studējošie, akadēmiskais un administratīvais personāls, uz kuriem attieksies projekta darbības un kurus tieši ietekmēs projekta rezultāti.
 
Projekta plānotas izmaksas: 187 199,23 euro, no kuriem ESF finansējums – 159 119,34 euro, Valsts līdzfinansējums – 28 079,89 euro.
Projekta īstenošanas laiks: 48 mēneši (22.11.2018. - 21.11.2022.)
 
Atpakaļ