Pilnveidos mācību programmas un iegādāsies simulatorus

                                               

 

Liepājas Jūrniecības koledžas direktors Vladimirs Dreimanis (no kriesās) un Lietuvas Jūras akadēmijas direktors Viktors Senčila paraksta partnerības līgumu. 

16.maijā starp Liepājas Jūrniecības koledžu un Lietuvas Jūras akadēmiju tika parakstīts partnerības līgums par Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Darbaspēka mobilitātes un iemaņu uzlabošana Latvijas – Lietuvas jūras transporta sektorā”  īstenošanu. Līgumu parakstīja Liepājas Jūrniecības koledžas direktors Vladimirs Dreimanis un Lietuvas Jūras akadēmijas direktors Viktors Senčila.

Īstenojot šo projektu, Liepājs Jūrniecības koledžas attīstībā tiks ieguldītas pēdējo gadu laikā apjomīgākās investīcijas gan mācību programmu pilnveidošanā, gan darbinieku apmācībā, gan mācību infrastruktūras uzlabošanā un specifisku simulatoru iegādē, kas būtiski uzlabos mācību iestādes kapacitāti un konkurētspēju topošo speciālistu sagatavošanā.

Projekta vadošais partneris: Liepājas Jūrniecības koledža.
Sadarbības partneris: Lietuvas Jūras akadēmija.
Projekta īstenošanas laiks: 03.04.2017. – 02.04.2019.
Projekta kopējā summa: 900 286,38 EUR, no tiem 765 243,42 EUR – 85 % ERAF, 135 042, 96 EUR – 15% Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums)

Liepājas Jūrniecības koledžas budžets projektā: LJK kopējā finansējuma daļa 605 997,10  EUR, no tiem 515 097,53 EUR – ERAF un 90 899,57  EUR – Latvijas valsts budžeta finansējums. 

Projekta galvenās aktivitātes Liepājas Jūrniecības koledžā:

1. Liepājas Jūrniecības koledža iegādāsies specifisku simulatoru, lai  izveidotu navigācijas, manevrēšanas un dzinēju vadības laboratoriju. Laboratorijas vajadzībām tiks remontētas un pielāgotas bēniņu stāva telpas. Īstenojot šo projektu, Liepājas Jūrniecības koledžā pavērsies iespējas tiešsaistes režīmā izmantot Lietuvas Jūras akadēmijā iegādāto un uzstādīto ostu operāciju simulatoru. Proti, izmantojot internetu, būs iespēja savienot divus simulatorus – “Virtuālo kuģi”, (Lietuvas Jūras akadēmija) un “Navigācijas, manevrēšanas un dzinēju vadības laboratorijas simulatoru” (Liepājas Jūrniecības koledža), un kopīgi veikt manevrēšanas uzdevumus, simulējot reālo situāciju, kad divi kuģi satiekas jūrā.

2. Liepājas Jūrniecības koledžas un Lietuvas Jūras akadēmijas pasniedzēji pārstrādās mācību materiālus četros priekšmetos Liepājas Jūrniecības koledžas izglītības programmā “Starptautisko pārvadājumu organizācija”, kā arī tiks veikta viena moduļa kursa “Ostu operāciju tehnoloģijas strādājošiem speciālistiem” un kursa “Operācijas visos ostu terminālos” izstrāde. Tāpat, īstenojot projektu, tiks izstrādāti mācību materiāli darbam Navigācijas, manevrēšanas un dzinēju vadības laboratorijā un trīs tematiskās grāmatas.

3. Lai kvalitatīvi pārstrādātu izglītības programmu priekšmetus, atbilstoši darba tirgus prasībām, izstrādātu jaunus moduļu kursus un tehniski veiktu uzdevumus ar moderniem simulatoriem, projektā paredzēti vairāki pasākumi personāla kvalifikācijas celšanai. Liepājas Jūrniecības koledžas un Lietuvas Jūras akadēmijas pārstāvji apmeklēs Čalmers Tehnoloģisko Universitāti (Chalmers University of Technology) Zviedrijā, kur jau ir izstrādāts projekts, kas praktiski savieno virtuālā tiltiņa simulatorus no vairākām valstīm, kā arī piedalīsies apmācībās Antverpenes Ostu Apmācību centrā un apmeklēs specifiskus apmācību kursus, kas tiks organizēti Liepājas Jūrniecības koledžā, pieaicinot lektorus no Starptautiskas Jūrniecības akadēmijas.

4. Izmantojot jaunos mācību materiālus un jaunierīkoto Navigācijas, manevrēšanas un dzinēju vadības laboratorijas simulatoru, Liepājas Jūrniecības koledžas un Lietuvas Jūras akadēmijas studenti izies pilotapmācību gan Liepājā, gan Klaipēdā.

Pamatojoties uz iepriekšējā perioda statistikas datiem, katru gadu Liepājas Jūrniecības koledža izsniedz diplomus ap 230 studējošiem. Ikgadēji ap 120 speciālistu pilnveido savu kvalifikāciju, apmeklējot Liepājas Jūrniecības koledžas Mūžizglītības nodaļas kursus.

Interreg Latvijas-Lietuvas programmas 2014.- 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.
Vairāk informācijas par Programmu mājas lapā www.latlit.eu un oficiālajā ES mājas lapā www.europa.eu
Par šī raksta saturu pilnībā atbild Liepājas Jūrniecības koledža, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste

 
Atpakaļ