LJK uzsāk sadarbību ar Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti

Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) Kuģu vadītāju nodaļas vadītājs, lektors Mihails Mutors un mācību kursa “Kuģu enerģētisko iekārtu automātikas un kontroles sistēmas” lektors Jānis Kokars Erasmus+ programmas projekta “LJK personāla apmaiņa ar Ņujorkas Štata universitātes Jūrniecības koledžu (ASV) un Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti (Krievija)” (Proj. Nr. 2018-1-LV01-KA107-046884) ietvaros no 17.12.2018. līdz 21.12.2018. devās docēšanas mobilitātē uz Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti (KVTU), lai novadītu lekcijas un piedalītos pieredzes apmaiņā, nodrošinot turpmāku sadarbību ar šo mācību iestādi.
 
LJK projektu speciāliste Kristīne Zariņa pastāstīja, ka koledžas internacionalizācijas stratēģija ietver sadarbības veidošanu ar jūrniecības izglītības iestādēm Baltijas jūras reģionā, jo īpaši liekot uzsvaru uz tuvākajiem reģioniem. “LJK jau ir izveidojusi ļoti veiksmīgu sadarbību ar Lietuvas Jūras akadēmiju Klaipēdā, bet šī projekta īstenošanas laikā uzsākta sadarbība ar Kaļiņingradas Valsts Tehnisko universitāti, kas ir ģeogrāfiski izdevīgs un ērti sasniedzams partneris. KVTU studenti tiek apmācīti divdesmit piecos augstākās izglītības virzienos un specialitātēs dažādos līmeņos, proti, akadēmiskā bakalaura, profesionālā bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studijās,” skaidroja K. Zariņa.
 
Savukārt lektors Jānis Kokars norādīja, ka Erasmus+ mobilitātes programmā savas pasniedzēja karjeras laikā ir piedalījies vairākkārt, un vienmēr tā ir bijusi laba iespēja paplašināt redzesloku, nodibināt jaunus kontaktus un saņemt lietderīgu  informāciju par  dažādiem infrastruktūras un mācību aprīkojuma risinājumiem. Lektors pastāstīja, ka šī docēšanas mobilitāte izraisījusi viņā interesi, jo piedāvātā lekciju tēma - “Kuģu dzinēju degvielas procesu uzlabošana ar mērķi nodrošināt zemu kaitīgo izmešu saturu” ir inovatīva un saistīta ar viņa pēdējām aktivitātēm strādājot uz kuģiem. “Esmu uzkrājis lielu pieredzi šajā jomā, ko varēju izmantot šajā braucienā. Tas ir arī papildus stimuls sistematizēt un uzlabot savas profesionālos iemaņas,” norāda J. Kokars.
 
“Pirms brauciena administratīvo un komunikācijas darbu veica LJK projektu speciāliste Kristīne Zariņa, un, vadoties no labas vadības principa, savas darbības saskaņoju ar viņu. Rezultātā nebija informācijas dublēšanās vai arī tās trūkuma. Kontakts un komunikācija ar Kaļiņingradas uzņemošo institūciju bija laba. Jāatzīmē, ka vizītes programma un pasākumu plāns bija laicīgi sagatavots un zināms. Par to jāsaka paldies uzņemošajai institūcijai un tās prasmīgai darba organizācijai,” stāsta J. Kokars.
 
Vizīte KVTU apkšstruktūrā - Zivrūpniecības Flotes Baltijas Valsts akadēmijā.
 
J. Kokars norāda, ka viņam mobilitātes laikā KVTU bija iespēja iepazīties ar dažāda līmeņa kuģu mehāniķu apmācības un sagatavošanas programmām, kā arī bija iespēja salīdzināt mācību standartu, darba stilu, pasniedzēju darba organizāciju, mācību bāzi un tās nodrošināšanā iesaistītā personāla darbu, ar to kāds ir Liepājas Jūrniecības koledžā un Latvijas Jūras akadēmijā. “Jāņem vērā ka KVTU ir mācību iestāde ar bagātu vēsturi un tradīcijām. Man radās iespaids, ka augstskola veiksmīgi izmanto šo vēsturiski intelektuālo un infrastruktūras kapitālu, lai dinamiski attīstītos un būtu labā pozīcijā nozarē. Uzzināju, ka augstskola īsteno dažādas sadarbības aktivitātes ar kuģu kompānijām un viņiem ir nepieciešamība organizēt mācību programmas saistībā ar inovācijām naftas saturošo sateču ūdeņu attīrīšanā uz kuģiem. Mums ir iespēja sekot šīm aktivitātēm un nepieciešamības gadījumā piedalīties tajās. Turklāt kaļiņingradiešiem ir divi mācību burinieki, kas veic mācību reisus apkārt zemeslodei. Ir iespējams sadarboties arī šajā jomā, organizējot Latvijas kadetu praksi. Laba ideja un piemērs ir arī izveidotais augstskolas muzejs un tā personāls,” turpmākās sadarbības iespējas ieskicē J. Kokars.
 
Zivrūpniecības Flotes Baltijas Valsts akadēmijas  muzeja viena no ekspozīcijas telpām.
 
“Sarunu gaitā ar kolēģiem no KVTU Kuģu būves un enerģētikas fakultātes un iestādes apakštruktūras Zivrūpniecības Flotes Baltijas Valsts akadēmijas (ZFBVA) iezīmējās arī virzieni, kuros ir iespējama turpmākā sadarbība un darbības sfēras, kas turpmākajā laikā var tikt uzlabotas. Piemēram, ZFBVA vasaras sezonā piedāvā piedalīties jūras laivu pārgājienos, nosūtot studentu grupu no Liepājas uz Kaļiņingradu, kā arī ir iespēja zinātnisko institūciju sadarbībai, veicot kopīgus pētījumus,” norādīja J. Kokars.
Projekta koordinatore K. Zariņa uzsvēra, ka sadarbība tiek veidota tieši ar Kaļiņingradas Valsts Tehniskās universitātes jūrniecības izglītībā iesaistītām struktūrām. Laika gaitā Kaļiņingradas Valsts Tehniskā universitāte ir paplašinājusies un kļuvusi par lielu, vairāku līmeņu izglītības kompleksu. Tās paspārnē darbojas arī Zivrūpniecības Flotes Baltjas Valsts akadēmija (ZFBVA), Kaļiņingradas Jūras Zivrūpniecības koledža (KJZK), Sanktpēterburgas Jūras Zivrūpniecības koledža (SJZK). “Gan mēs, gan kaļiņingradieši ir ieinteresēti dalīties akadēmiskā personāla zināšanās un pieredzē. LJK studiju programmu saturs aplūko lielāko daļu jomu, kuras KVTU tiek apgūtas padziļinātāk, līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka iestādēs strādā speciālisti ar kopīgām profesionālām interesēm un potenciālu apmainīties zināšanām, kompetencēm, mācīšanas pieejām, metodēm, izmantotajiem līdzekļiem u.tml.,” skaidroja K. Zariņa un piebilda, ka abas iestādes ir ieinteresētas nākotnē iesaistītie arī kopīgā pētniecībā.
J. Kokars pastāstīja, ka KVTU ir arī augsts kursantu disciplīnas standarts un nodarbību organizēšanas procedūras ir labā līmenī. “Katrai grupai ir dienas dežurants, kas ziņo pasniedzējam par grupas ierašanos uz nodarbību un iztrūkstošajiem studentiem. Tapāt tas sagatavo gan mācību līdzekļus, gan nepieciešamo aprīkojumu lekcijai. Mācību iestādē tiek praktizēta arī labāko apmācāmo morālā atzinība. Šim nolūkam kalpo goda dēlis, uz kura tiek izliktas labāko studentu fotogrāfijas,” klāstīja J. Kokars un piebilda, ka arī auditorijas, kur tikušas novadītas lekcijas mobilitātes tēmas ietvaros, bijušas labi aprīkotas, un, nepieciešamības gadījumā, ticis nodrošināts papildaprīkojums.
 
Lekcijas tika novadītas kuģu mehāniķu nodaļā un nepieciešamības gadījumā ātri tika nodrošināta papildus tehnika mācību filmu demonstrācijai.
 
Studenti aktīvi iesaistījās diskusijās par mobilitātes tēmām.
 
Paralēli darbam KVTU, LJK pārstāvjiem bijusi iespēja iepazīties arī ar pilsētas sociālo un kultūras vidi, kā arī ar pilsētas transporta sistēmu. “Jāatzīmē, ka Kaļiņingradā ir salīdzinoši lēts pilsētas transports. Sabiedriskā tūrisma sfēra un sabiedrisko pakalpojumu klāsts (viesnīcas, restorāni, taksometru pakalpojumi) ir viegli pieejami, labā līmenī un ņemot vērā valūtas kursu, lētāki nekā Latvijā. Sevišķi vēlos atzīmēt vietējās administrācijas uzsvaru uz Kuršu kāpas ekoloģiskā rezervāta un ekoloģijas labu uzturēšanu un pasākumiem šajā jomā,” norādīja J. Kokars.
“Interesentiem, kuri arī vēlētos piedalīties Erasmus + programmā, varētu ieteikt pievērst uzmanību sekojošiem informatīviem punktiem: sagatavot labu prezentāciju par savu profesionālo pieredzi konkrētajā jomā un iepriekšējo dalību citās ES finansētās programmās, sagatavot nelielu ideju un priekšlikumu apkopojumu, ko prezentēt pirmajā iepazīšanās sapulcē ar mērķi paskaidrot savu motivāciju dalībai konkrētajā mobilitātē, kā arī kāds varētu būt ieguvums uzņemošajai institūcijai no jūsu vizītes, tāpat arī kas jūs personīgi interesē uzņemošajā institūcijā visvairāk, un kam gribētu pievērst papildus uzmanību. Tas dod iespēju labai diskusijai ar uzņemošās institūcijas kolēģiem,” norādīja J. Kokars.

 

Mobilitātes pasākuma atklāšanas sapulce un tikšanās ar uzņemošās institūcijas vadību.
 
img_8248
 
“Nobeigumā vēlos atzīmēt, ka šis bija viens no interesantākajiem braucieniem manā Erasmus+ programmas mobilitāšu pieredzē un deva iespēju iepazīties ar interesantiem un profesionāliem kolēģiem, kā arī pavēra iespēju turpmākai sadarbībai ar KVTU,” piebilda J. Kokars. Viņa viedoklim pievienojas arī Mihails Mutors. “Pateicoties Liepājas Jūrniecības koledžas Erasmus+ projektam un projektu speciālistes Kristīnes Zariņas aicinājumam, es apmeklēju Kaļiņingradas Valsts Tehnisko universitāti, kur man bija iespēja kā lektoram nolasīt topošajiem jūrniekiem lekciju “Jūrnieku tiesību un interešu aizsardzība Jūras tiesībās”, kā arī piedalīties sarunās kā kuģu vadītāju nodaļas vadītājam ar kolēģiem no KVTU administrācijas par studiju programmu realizācijas problēmām un iespējām. Uzņemšana partneriestādē bija ļoti viesmīlīga un profesionāla, nodrošinot plašu programmu visu piecu mobilitātes dienu garumā,” pastāstīja M. Mutors.
 
 
 
 
“Tikšanās laikā ar kolēģiem, kā arī lasot lekcijas studentiem, guvu vērtīgus padomus un pieredzi dažādos jautājumos, kā rezultātā radās idejas efektīvam darbam ar studentiem gan kā lektoram, gan kā nodaļas vadītājam saistībā ar studiju programmas modernizāciju un realizāciju,” vizītes ieguvumus vērtē M. Mutors un piebilst, ka ļoti spilgts iespaids esot palicis arī par Kaļiņingradas pilsētas dinamisko attīstību, dzīves ritmu un pozitīvo enerģiju.
 
 
img_2350img_3163
 
 
“Saskaņā ar darba plānu, veicām docētāju aktivitātes KVTU Kuģu būves un enerģētikas fakultātē un viesojāmies arī apakšstruktūrās ZFBVA un KJZK. Infrastruktūra un mūsdienīgās tehnoloģijas ļauj efektīvi realizēt studiju programmas,” pastāstīja M. Mutors.
 
 
 
 
 
 
 
img_3171yCZE5JCucnU
“Studentiem ir labas iespējas iziet praksi uz buru kuģiem “Kruzenšterns” un “Sedovs”. Partneri izteica piedāvājumus un iespējas sadarbībai nākotnē, kurā varētu tik iesaistīti LJK studējošie, piedāvājot veidot kopīgas burāšanas tūres Baltijas jūrā,” norāda M. Mutors. “Ļoti pozitīvs iespaids tika iegūts arī no muzeja apmeklēšanas ZFBVA, un iedvesmoja gida stāsts par mācību iestādes vēsturi un attīstību, kā arī cilvēkiem kuri atstājuši savu ieguldījumu tajā,” iespaidos par redzēto dalās M. Mutors un kolēģiem iesaka: “Ja jūs ir nomocījusi ikdienas rutīna un vienveidība savā darbā, rodiet iespēju doties iedvesmojošā Erasmus+ mobilitātē!”
 
 
Iz7cz9go82Yimg_8287

 

Atpakaļ