Koledžā viesojas projekta MaJoRSkills dalībnieki no Itālijas un Vācijas

 
 

Koledžā viesojas Erasmus+ programmas projekta MaJoRSkills dalībnieki no Itālijas un Vācijas partneriestādēm

Marta sākumā (no 05.03. līdz 09.03.2018.) Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Jauno speciālistu nodarbinātības veicināšana un darbam nepieciešamo prasmju uzlabošana” (Enhancing Employability and Mastering Job Related Skills to Young Future Specialists, Nr. 2017-1-LV01-KA202-035458) ietvaros Liepājas Jūrniecības koledžā vienotās mobilitātes ietvaros viesojās desmit profesionālās vidējās izglītības audzēkņi un skolotāji no Eugenio Barsanti vārdā nosauktās Massas profesionālas izglītības mācību iestādes Itālijā un desmit profesionālās vidējās izglītības audzēkņi un divi skolotāji no Vācijas Šlēsvigas-Holšteinas federālās zemes Nordfrieslandes rajona Husumas profesionālās skolas.

Visas nedēļas garumā jaunieši iesaistījās daudz un dažādās aktivitātēs kopā ar koledžas Jūrskolas audzēkņiem. Piemēram, piedalījās apmācību nodarbībās par tādām tēmām kā “Komandas darbs un komandas veidošanas prasme” (“Team work and team building skills”) un “Kas ir komunikācija?” (“What is communication”). Viens no projekta mērķiem ir mācīt jauniešiem pamatprasmes, nodrošinot netradicionālu interaktīvu mācību vidi, kurā audzēkņi var iesaistīties praktiskos, uz izpēti balstītos uzdevumos. Nodarbību laikā Liepājā jauniešiem tika dota iespēja piedalīties iesaistošās diskusijās, izglītojošās spēlēs, pašpārbaudēs un testu pildīšanā savu prasmju pārbaudīšanai. Jaunieši bija “spiesti” pielietot savas angļu valodas zināšanas un komunicēt viens ar otru.

IESKATAM!

Projekta ietvaros tiek veidots projekta kanāls vietnē YouTube, kur tiks publicēti video materiāli par apmācību norisi. Pirmās mobilitātes nodarbību video pieejami šeit (nodarbība "Teamwork&Team Building skills") un šeit (nodarbība "Communication") 

Jauniešu mobilitātes noslēgumā aizpildītās rezultātu novērtējuma anketas liecina, ka 100% audzēkņu uzskata interaktīvu mācīšanas pieeju par efektīvāku, un apgalvo, ka atšķirība no standarta lekcijām iesaistošas pieejas ļauj uzlabot gan zināšanas par apgūstamo vielu, gan sociālas pamatprasmes, gan valodas un publiskās runas prasmes. Tādējādi jauniešiem tiek dota iespēja izteikties, paust savu nostāju un viedokli. Arī iesaistītie skolotāji apgalvo, ka mobilitātes rezultātā ir guvuši vērtīgas atziņas un idejas savam profesionālajam darbam skolā, apzinoties nepieciešamību “iet līdzi laikam”.

Tā kā kultūras aktivitātes ir neatņemama Erasmus+ mobilitāšu sastāvdaļa, tad vizītes ietvaros LJK audzēkņi un darbinieki iepazīstināja viesus arī Latviju, tās kultūru, ekonomiku un darba vidi, kā arī Liepāju. Jaunieši viesojas gan Liepājas muzejā, gan Liepājas Amatnieku nama, gan Karostas cietumā.

Tāpat jaunieši apmeklēja arī Liepājas uzņēmumus un iestādes, lai tiktu vairota jauniešu interese par uzņēmējdarbību. Jaunieši viesojās Liepājas Biznesa inkubatorā, kur inkubatora projektu vadītāji iepazīstināja ar inkubatora darbību, uzņēmējdarbības iespējam Liepājā un iedvesmoja ar stāstiem par veiksmīgiem jauniešu projektiem, kas pārauguši konkurētspējīgos uzņēmumos un produktos. Mudinot jauniešus būt aktīviem un radošiem, tika organizēta vizīte arī Liepājas Jauniešu mājā, kur ar sevi iepazīstināja Liepājas aktīvākā jaunatne. Lai sniegtu priekšstatu par reālu uzņēmuma darbību un vadīšanas aspektiem, jaunieši devās ekskursijā uz uzņēmumu SIA “Liepājas enerģija”.

Kopumā iesaistītie jaunieši atzīst, ka mobilitātē sniegusi daudz iespaidu un vērtīgu atziņu. Vaicāti, vai ir attīstījuši savas komunikācijas un komandas darba prasmes, lielākā daļa jauniešu atbild apstiprinoši, īpaši uzsverot iespēju uzlabot angļu valodas zināšanas un patiku attiecībā uz nodarbībās ietvertajām tematiskajām spēlēm. Savukārt uz vaicājumu, vai mobilitātes aktivitātes iedvesmoja uzņēmējdarbībai, atbildes dalās – daži atbild, ka uzņēmējdarbībā pagaidām iesaistīties neplāno, jo vēlās strādāt apgūstamajā profesijā, citi atzīmē, ka vairāk izpratuši uzņēmējdarbības dažādos posmus un iedvesmojušies īstenot arī savas produktu un pakalpojumu idejas.

Kā minēts iepriekš ideja par projektu radusies, novērojot jauniešu problēmas, kas saistītas ar sevis pasniegšanu un vispārēju uzvedību darba vidē. ES un valstu līmenī arvien vairāk tiek atzīta vajadzība uzlabot to prasmju un kompetenču kvalitāti un nozīmi, ar kurām jaunie eiropieši pamet skolas. Jauniešiem ir īpaši grūti iekļūt darba tirgu, ņemot vērā, ka viņi nav pietiekami sagatavoti - tiem trūkst ne tikai profesionālās pieredzes un ar profesiju saistīto zināšanu, bet arī pamatprasmes. Tas ietekmē augstākā līmeņa studējošos ne tik daudz, cik tas ietekmē vidējās profesionālās izglītības apguvējus. Ņemot vērā, ka profesionālā vidējā izglītība tās apguvējiem galvenokārt sniedz ar profesiju saistītās prasmes un nodrošina vidējās izglītības galveno priekšmetu apguvi, tad laika trūkuma un sablīvētās mācību programmas dēļ netiek pietiekami apgūtas darba attiecību veiksmīgai uzsākšanai un pietiekamai konkurētspējai darba tirgū nepieciešamās pamatprasmes.

Risinot šo problēmu, projekts “MaJoRSkills” ar plašu apmācību programmu trīs vienoto mobilitāšu ietvaros plāno mobilitāšu dalībniekos attīstīt komunikācijas prasmes svešvalodās, digitālās prasmes, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīvu un uzņēmējdarbības garu, kultūras izpratni un izpausmi. Nākamā vienotā mobilitāte plānota 2018./2019. mācību gada sākumā uz Itālijas partneriestādi Massā.

Foto no projekta aktivitātes pieejamas galerijā.

Informācija par projektu:

Erasmus+ projekta nosaukums: Jauno nākotnes speciālistu nodarbinātības veicināšana un darbam nepieciešamo prasmju uzlabošana (Enhancing Employability and Mastering Job Related Skills to Young Future Specialist)

Projekta Nr.: 2017-1-LV01-KA202-035458

Projekta akronīms: MaJoRSkills
Projekta īstenošanas periods: 20.09.2017 - 19.05.2019 (20 mēneši)
Projekta budžets: Eiropas Komisijas līdzfinansējums 64 600, 00 EUR (100%).
Finansējuma saņēmējs: Liepājas Jūrniecības koledža
Projekta partneri: Vācijas Šlēsvigas-Holšteinas federālās zemes Nordfrieslandes rajona Husumas profesionālās skolas (Berufliche Schule des Kreises Nordfriesland in Husum) Vācijā un Eugenio Barsanti vārdā nosauktā Massas profesionālas izglītības mācību iestāde (IIS BARSANTI MASSA) Itālijā.
 

Kristīne Zariņa
Liepājas Jūrniecības koledžas
projektu speciāliste

Atpakaļ