Koledžas personāls smeļ pieredzi Zviedrijā

                                                  

Liepājas Jūrniecības koledžas direktors Vladimirs Dreimanis, pasniedzēji Elīna Dimza, Zigurds Purklāvs un projektu speciāliste Jekaterina Zalomova devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Zviedriju, kur kopā ar Lietuvas Jūras akadēmijas pārstāvjiem - direktoru Viktoru Sinčilu, navigācijas simulatoru instruktoru Arvidu Jankausku un Jūrnieku apmācību centra vadītāju Arturu Virketu no 27.jūnija līdz 29.jūnijam Gēteborgas Čalmera Tehnoloģiskajā Universitātē iepazinās ar šīs mācību iestādes pieredzi starptautisku sadarbības projektu īstenošanā.

Kā zināms, Liepājas Jūrniecības koledža un Lietuvas Jūras akadēmija kopīgi īsteno Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Darbaspēka mobilitātes un iemaņu uzlabošana Latvijas-Lietuvas jūras transporta sektorā”, LatLitNaviPort. Šī projekta ietvaros plānotas Liepājas Jūrniecības koledžas darbinieku apmācības, kā arī tiks pilnveidotas mācību programmas, uzlabota infrastruktūra un iegādāti simulatori, lai izveidotu navigācijas, manevrēšanas un dzinēju vadības laboratoriju, kas pavērs iespējas tiešsaistes režīmā izmantot Lietuvas Jūras akadēmijā iegādāto un uzstādīto ostu operāciju simulatoru. Proti, izmantojot internetu, būs iespēja savienot vairākus simulatorus – “Virtuālo kuģi” Lietuvas Jūras akadēmijā un “Navigācijas, manevrēšanas un dzinēju vadības laboratorijas” simulatorus Liepājas Jūrniecības koledžā, kas ļaus kopīgi veikt manevrēšanas uzdevumus, simulējot reālo situāciju, kad divi kuģi satiekas jūrā.

Čalmera Tehnoloģiskā Universitāte sadarbībā ar Zviedrijas Jūras Administrāciju īsteno trīs vērienīgus starptautiskās sadarbības projektos, kuros piedalās vairāk nekā 50 partneru no 13 valstīm, izveidojot kopīgu Eiropas Jūrniecības simulācijas tīklu. Viesošanās laikā Liepājas un Klaipēdas jūrniecības mācību iestāžu pārstāvjiem bija iespēja iepzīties ar šo projektu realizēšanas gaitu, ko prezentēja Čalmera Tehnoloģiskās universitātes un Zviedrijas Jūras administrācijas darbinieki. V. Dreimanis norāda ka informācijas apmaiņas un debašu laikā gūtas vērtīgas atziņas, kas turpmāk palīdzēs īstenot kopīgi ar lietuviešiem uzsākto projektu un saprast perspektīvas, kas saistītas ar kopīga simulācijas tīkla izveidi un tā lietderību topošo jūrnieku apmācību procesā.

Pieredzes apmaiņas braucienu, kā projekta vadošais partneris, organizēja Liepājas Jūrniecības koledža. „Tā bija lieliska iespēja, lai iepazītos ar vienu no tehnoloģiski modernākajām mācību iestādēm Zviedrijā un iegūtu informāciju par jau eksistējošiem risinājumiem kopīgu simulācijas tīklu izveidē,” stāsta Z. Purklāvs. „Apgūtās zināšanas tiks izmantotas, lai Liepājas Jūrniecības koledžā nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu topošo jūrnieku apmācību, kā arī, lai bagātinātu projekta dalībnieku zināšanas par tehnoloģiskajiem un organizatoriskajiem risinājumiem, kas nepieciešami, lai veiksmīgi sasniegtu projektā plānotos rezultātus,” norāda J. Zalomova.

Uzziņai:
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Darbaspēka mobilitātes un iemaņu uzlabošana Latvijas – Lietuvas jūras transporta sektorā”
Projekta vadošais partneris: Liepājas Jūrniecības koledža.
Sadarbības partneris: Lietuvas Jūras akadēmija.
Projekta īstenošanas laiks: 03.04.2017. – 02.04.2019.
Projekta kopējā summa: 900 458,89 eiro (no tiem 765 390,05 eiro – 85 % Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.)
Liepājas Jūrniecības koledžas budžets projektā: 606 169,60 eiro
(no tiem 515 244 eiro – Eiropas Reģionālās attīstības fonda, bet 90 925,44 eiro – Latvijas valsts budžeta finansējums).

Interreg Latvijas-Lietuvas programmas 2014.- 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.
Vairāk informācijas par Programmu mājas lapā www.latlit.eu un oficiālajā ES mājas lapā www.europa.eu
Par šī raksta saturu pilnībā atbild Liepājas Jūrniecības koledža, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

 
Atpakaļ