Koledžas personāls Prāgā apgūst jaunas mācību metodes

Pasniedzējas Santa Dreiblathena (no kreisās) Tatiana Utrobina un Evita Pilverta iegūtās zināšanas izmantos mācību stundās

 

No 19. līdz 23.februārim trīs Liepājas Jūrniecības koledžas pasniedzējas: Evita Pilverta, Tatiana Utrobina un Santa Dreiblathena, piedalījās personāla mācību mobilitātē Liepājas Jūrniecības koledžas Erasmus+ 1.pamataktivitātes projektu (Nr. 2017-1-LV01-KA103-035224 un Nr. 2016-1-LV01-KA103-022412) ietvaros. Personāla pārstāves devās mācību mobilitātē uz Prāgu, Čehiju, kur apguva koledžas sadarbības partnera ITC International TEFL certificate s.r.o. organizētos CLIL (Content and Language Integrated Learning) jeb Satura un valodas integrētās apguves (SVIA) pieejas kursus.

CLIL pieeja parasti tiek īsi raksturota kā vienlaicīga koncentrēšanās uz priekšmeta satura un valodas apgūšanu. Koledžas mācībspēku vidū šīs metodes apguve kļuvusi populāra pieaugošā Erasmus+ projektu aktivitāšu skaita dēļ – koledžā arvien vairāk tiek uzņemti ārzemju apmaiņas studenti un ārzemju vidējās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu grupas īstermiņa apmācību mobilitāšu laikā. Pieaug nepieciešamība pēc personāla, ko iesaistīt pedagoģiskajā darbā ar ienākošajiem ārzemju studentiem un audzēkņiem. Tas nozīmē prast pasniegt specifiskos jūrniecības nozares un citus priekšmetus angļu valodā. Tāpat aktuāls jautājums ir par studiju programmu īstenošanu angļu valodā.

T.Utrobina stāsta: “Liepājas Jūrniecības koledžā ienākošajiem apmaiņas studentiem pasniedzu studiju kursu “Prevention of Environmental Pollution” (Vides piesārņojuma novēršanā). Savā darbā plānoju un sagatavoju metodiskos materiālus, lekciju plānus atbilstoši IMO modeļa kursiem. Lai kvalitatīvi un apmaiņas studentiem saprotamā valodā pasniegtu šo studiju kursu, lekcijas notiek angļu valodā. Man ir fantastiska iespēja izmantot mobilitātes ietvaros apgūto CLIL metodoloģiju uzreiz pēc šī kursa apguves, sagatavojot lekcijas studentiem no Rumānijas, kas sekmē labāku materiāla apgūšanu. Turpināšu pielietot apgūtās metodes arī turpmāk pedagoģiskajā darbā koledžā.”

Jaunu mācīšanas pieeju apguve ir būtiska arī no mācību procesa un satura modernizēšanas aspekta. “CLIL ļauj ievērojami paplašināt mācību materiāla izmantošanas iespējas, jo mūsdienu pasaule strauji mainās, un mainās arī studentu vajadzības un prasības. Pasniedzējam ir nepieciešams meklēt jaunas iespējas un izaicinājumus, lai padarītu mācību procesu, lietderīgāku un interesantāku. Mēs dzīvojam multibilingvālā pasaulē un mūsu metodēm ir jāatbilst mūsdienu prasībām,” daloties mobilitātes iespaidos, atzīmē S.Dreiblathena.

Iesaistītās pasniedzējas uzskata, ka mobilitātes rezultātā ievērojami uzlabojušas arī savas angļu valodas zināšanas. “Erasmus+ mobilitāte ir ļoti vērtīga pieredze, kas mani motivē uzlabot arī savas zināšanas. Tā deva iespēju sevi novērtēt, un saprast, ko vēl vajadzētu pilnveidot. Mobilitātes laikā es ievērojami pilnveidoju savas angļu valodas zināšanas, jūtos daudz pārliecinātāka,” tā par ieguvumiem stāsta S.Dreiblathena.

T.Utrobina uzsver: “Apgūt CLIL jeb satura un valodas integrētās apmācības metodoloģiju, manuprāt, ir nepieciešams, visiem koledžas pasniedzējiem. Tas veido starptautiskās attiecības, un uzlabo starppriekšmetu saikni mūsu koledžā. Rezultāts - kvalitatīvas zināšanas darbam ar vietējiem un ārvalstu studentiem. Vajag izmantot iespēju, jo katras jaunas zināšanas ļauj mums - pasniedzējiem, iet līdzi laikam.”

Mobilitāte pedagoģēm sniegusi ne tikai profesionālos ieguvumus, bet arī personīgos. Piemēram, E.Pilverta atzīmē: “Kā savu personisko ieguvumu varu minēt jaunus kontaktus ar kolēģiem, komunikāciju ar viņiem neformālā gaisotnē, valodas un kultūras saistības izzināšanu.”

Iedvesmojot citus kolēģus iesaistīties Erasmus+ programmas aktivitātēs koledžā, E.Pilverta saka: “Savus kolēģus, kuri apsver iespēju piedalīties Erasmus+ personāla mācību mobilitātē, es vēlētos  iedrošināt, jo jaunu iespaidu, zināšanu un pieredzes iegūšana, ko piedāvā Erasmus+ programma, ir tiešām tā vērts, lai izrautos no savas darba komforta zonas, pieņemtu izaicinājumu pārstāvēt savu valsti un darba vietu starptautiskā vidē, un atgrieztos no mobilitātes ar jaunu enerģiju un motivāciju strādāt radoši.”

Liepājas Jūrniecības koledža jau vairākus gadus aktīvi iesaistās Erasmus+ programmā, veidojot projektus gan augstākās izglītības, gan profesionālās vidējās izglītības līmenī. Koledžā jūtama arvien pieaugoša interese par dalību Erasmus+ programmas mobilitātēs no personāla puses. Sniegt iespēju visiem interesentiem doties mobilitātē, šobrīd nav iespējams, tomēr noris aktīvs darbs pie jaunu projektu izstrādes, lai vairotu koledžas vajadzībām atbilstošas personāla iespējas doties apmācībās un pieredzes apmaiņā vai docēt ārzemēs. Arī studējošie un audzēkņi, uzzinot par kursabiedru pozitīvo un noderīgo mobilitātes pieredzi, kļūst aktīvāki un arvien vairāk vēlas doties Erasmus+ prakses mobilitātē ārzemju uzņēmumos vai studiju apmaiņās un īstermiņa audzēkņu apmaiņās ar koledžas partneriestādēm ārzemēs.

 

Kristīne Zariņa

Liepājas Jūrniecības koledžas projektu speciāliste/Erasmus+ koordinatore

 

Atpakaļ