Apvienojas, lai uzlabotu mācību programmas

                                                             

2017. gada 5. aprīlī Liepājas Jūrniecības koledža noslēdza vienošanos ar četrām mācību iestādēm no Lietuvas un Latvijas par Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta „Latvijas - Lietuvas elektronikas un augstsprieguma tehnoloģiju speciālistu mobilitātes un nodarbinātības uzlabošana” (LitLatHV, LLI-24) īstenošanu.

Līdz ar to, piedaloties arī Liepājas Jūrniecības koledžai, pirmo reizi tika izveidots divu valstu piecu izglītības iestāžu konsorcijs, kas piedāvās apmācību topošajiem speciālistiem elektroinženierijas un augstsprieguma krasta tehnoloģiju jomā un jūrniecības nozarē, norāda Liepājas Jūrniecības koledžas projektu speciāliste Jekaterina Zalomova. „Konsorcija mērķis ir, apvienojot mācību iestāžu pūles, uzlabot Latvijas un Lietuvas topošo speciālistu mobilitāti un nodarbinātību, liekot lietā labāko praksi, pieredzi un katras partneriestādes spējas,” skaidro J. Zalomova. „Programmas ietvaros tiks izstrādāta jauna jaunatnes profesionālās ievirzes metode, kas, izmantojot pārvietojamo laboratoriju un veicot kopīgus izmēģinājumus, visās partnerinstitūcijās nodrošinās jauno speciālistu profesionālu izaugsmi elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju jomā,” pārliecināta ir projektu speciāliste. Vienlaikus ar līguma parakstīšanu starp visiem projektā iesaistītiem  partneriem, Lietuvas Jūras akadēmijā notika arī vadības grupas tikšanās. „Līdz ar to var uzskatīt, ka projekta īstenošana oficiāli ir uzsākta,” norāda J. Zalomova.

Projekta vadošais partneris: Lietuvas Jūras Akadēmija

Sadarbības partneri: Liepājas Jūrniecības koledža, Kauņas Tehniskā koledža, Rīgas Tehniskās Universitātes Ventspils filiāle, Ventspils Tehnikums.

Projekta kopējais budžets: 915 322, 51 eiro

(no tiem 778 024,10 eiro – 85 % Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 137 298,41 eiro – 15% līdzfinansējums).

Liepājas Jūrniecības koledžas budžets projektā: 139 512, 25 eiro

(no tiem 118 585,41 eiro – Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 20 926,84 eiro – Latvijas Valsts budžeta līdzfinansējums).

Vizītes laikā Latvijas un Lietuvas partneriem bija iespēja pieredzes apmaiņā apmeklēt arī "Rietumu Kuģu būvētavu", kas ir viena no lielākajām korporācijām kaimiņvalstī, kas apvieno astoņpadsmit dažādu specializāciju uzņēmumus, kuru pamatdarbība ir kuģu būves, kuģu remonta un pārbūves, ostas stividoru un noliktavu pakalpojumu jomā, kā arī metāla konstrukciju ražošanā un metālapstrādē. Savukārt šī gada jūlijā projektā iesaistīto iestāžu pasniedzējiem būs iespēja piedalīties apmācībās Kiprā, Limasolā. „Turp dosies arī trīs Liepājas Jūrniecības koledžas pasniedzēji - Vladimirs Solovjovs, Zigurds Purklāvs un Tatjana Makarova, lai paaugstinātu savu kvalifikāciju elektroinženierijas un augstsprieguma tehnoloģiju jomā,” informēja J. Zalomova.  

Projekta aktivitātes

1. Trīspadsmit jaunu studiju moduļu izveide studentiem.

Visi partneri iesaistīsies mācību programmas izveidē, kas kopumā sastāvēs no trīspadsmit moduļiem divās valodās  - angļu un katras iesaistītās valsts valodā. Divi no moduļiem tiks izveidoti Liepājas Jūrniecības koledžā - “Kuģa elektroinženierija un elektroniskā inženierija (Ship Electrical Engineering and electronic engineering)” un “Automātiskās un kontroles sistēmas kuģa energoapgādes iekārtās (Automatic and control systems for ship power equipment)”.  Tāpat, iegādājoties modernu tehnisko aprīkojumu, plānota piecu specializētu praktisko laboratoriju izveide, kā arī katras partnerinstitūcijas uzstādītais aprīkojums un metodiskie materiāli būs pieejami visiem iesaistītajiem partneriem, kas ļaus ietaupīt ievērojamus resursus, jo tos nevajadzēs iegādāties katram atsevišķi.

Projekta īstenošanas laikā Liepājas Jūrniecības koledžā tiks uzstādīts tehnoloģiskais simulators: Diesel-Electric LNG Carrier kuģa modelis. Lietuvas Jūras akadēmijā tiks izveidota HV (augstsprieguma) laboratorija un  elektrotehnikas laboratorija. Kauņas Tehniskajā koledžā tiks izveidota augstsprieguma testēšanas laboratorija, Rīgas Tehniskās Universitātes Ventspils filiālē - elektroinženierijas laboratorija, bet Ventspils Tehnikumā - pārvietojamā laboratorija.

2. Jaunu metodisko materiālu izveide elektromehāniķu apmācībai, t.sk. darbam ar augstsprieguma ierīcēm trijās valodās.

Projekta partneri izveidos metodiskos materiālus un iztulkos tos  atbilstoši modernizētajām un uzlabotajām mācību un kvalifikācijas celšanas programmām, kā arī nodrošinās jauniegādāto iekārtu lietošanas instrukciju tulkojumus lietuviešu un latviešu valodā. Kopumā tiks izstrādātas četrdesmit divas grāmatas elektroniskā versijā, astoņas grāmatas drukātā formā, kas būs pieejamas visiem iesaistītajiem partneriem, kā arī studentiem, nozarē strādājošajiem un citiem interesentiem.

3. Personāla un studējošo kvalifikācijas celšana.

Trīspadsmit pasniedzējiem no visām partnerinstitūcijām būs iespēja uzlabot kvalifikāciju Kiprā, kā arī aptuveni 106 studentiem un strādājošiem speciālistiem būs iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju enerģētikas un augstsprieguma tehnoloģiju jomā piedaloties pieredzes apmaiņas aktivitātēs, ekskursijās pie potenciāliem darba devējiem, treniņapmācībās, tikšanās, u.c..

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota mācību vide tādās Liepājas Jūrniecības koledžas programmās kā “Jūras transports – kuģu mehānika”, “Kuģu mehānika”, “Jūras transports”. J. Zalomova ir pārliecināta, ka projekta gaitā veiktie uzlabojumi Liepājas Jūrniecības koledžas mācību vidē piesaistīs vairāk interesentu un studēt gribētāju, kā arī cels mācību iestādes prestižu un konkurētspēju.

Interreg Latvijas-Lietuvas programmas 2014.- 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.
Vairāk informācijas par Programmu mājas lapā www.latlit.eu un oficiālajā ES mājas lapā www.europa.eu
Par šī raksta saturu pilnībā atbild Liepājas Jūrniecības koledža, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ