Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts LatLitNaviPort

Projekta nosaukums: Darbaspēka mobilitātes un iemaņu uzlabošana Latvijas – Lietuvas jūras transporta sektorā
Projekta nosaukums angļu valodā: Improvement of the workforce mobility and skills in Latvian-Lithuanian Maritime Transport Sector
Projekta akronīms: LatLitNaviPort

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.: LLI-42
Projekta partneri: 
Projekta vadošais partneris: Liepājas Jūrniecības koledža (LJK);
Sadarbības partneris: Lietuvas Jūras Akadēmija (LJA)

Projekta īstenošanas laiks: 03.04.2017. – 02.04.2019. (24 mēneši)
Projekta mērķis: Uzlabot konkurētspēju jūrniekiem un loģistikas speciālistiem , uzlabojot izglītības kvalitāti.

Projekta plānotais finansējums: projekta kopēja summa - 900 286,38 EUR, no tiem 765 243,42 EUR – 85 % ERAF, 135 042, 96 EUR – 15% Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums). LJK kopējā finansējuma daļa 605 997,10  EUR, no tiem 515 097,53 EUR – ERAF un 90 899,57  EUR – Latvijas valsts budžeta finansējums. 
Mērķa auditorija: LJK un LJA darbinieki un studējošie
Galvenās aktivitātes:

  1. izglītības programmu priekšmetu pārstrāde un jaunu kursu izveide (4 priekšmetu LJK izglītības programmā “Starptautisko pārvadājumu organizācija” un studiju prakses programmas pārstrāde, kā arī viena moduļa kursa “Ostu operāciju tehnoloģijas strādājošiem speciālistiem” un kursa “Operācijas visos ostu terminālos” izstrāde;
  2. mācību materiālu izstrāde (Uzdevumu apraksti darbam Navigācijas, manevrēšanas un dzinēju vadības laboratorijā un 3 tematiskās grāmatas);
  3. Investīcijas infrastruktūrā (LJK: Navigācijas, manevrēšanas un dzinēju vadības laboratorijas ierīkošana un specifisko simulatoru iegāde; bēniņu telpu remonts un pielāgošana; interaktīvās tāfeles iegāde)
  4. Personāla kvalifikācijas pilnveides pasākumi – pieredzes apmaiņas vizītes un apmācību kursi ārzemēs

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu   par projektu 
Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu  

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Liepājas Jūrniecības koledža, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta ziņas un aktualitātes:

16.05.2017. Notika projekta uzsākšanas tikšanas un parakstīts Partnerības līgums, sīkak mēdijos šeit un aktualitātēs šeit
27.06.2017. - 29.06.2017. 7 LJK un LJA pārstavji dēvas pieredzes apmaiņā uz Zviedriju, Gētenborgu, Čelmera Tehnoloģisko Universitāti
27.08.2017. - 02.09.2017. 15 LJK un LJA pasniedzēji dēvas uz apmācībam uz Beļģiju, Antverpeni, APEC mācību centru un Antverpenes ostas termināliem
13.09.2017. - LJK notika Pirmā Vadības gruppas un Pirmā Uzraudzības komitējas sanāksmes. Fotogalerija šeit
22.02.2018. - LJA notika Otrā Vadības gruppas sanāksme. 
11.07.2018. - LJK izveidota Navigācijas, manevrēšanas un mašīntelpas vadības laboratorija

Ziņas masu medijos
Jūrniecības koledžā pilnveidos mācību programmas un iegādāsies modernus simulatorus 
Kuģi satiksies virtuāli
Jūrniecības koledžas personāls smeļ pieredzi Zviedrijā 
Mācās ostas loģistikas un konteineru termināļu pārvaldību Fotogalerija šeit
Latvijas Jūras Administrācija izdevums "Jūrnieks" Nr.3 (100) 2017 15.lpp.
Latvijas Jūras Administrācija izdevums "Jūrnieks" Nr. 5 (102)2017 16.lpp.

Projekta vadītāja: J.Zalomova, +371 27089970, jekaterina.zalomova(pie)ljk.lv

Atpakaļ